AddThis Social Bookmark Button

מרכז הספורט

חברי סגל אקדמי זוטר שהינם סטודנטים, אם לימדו באחד הסמסטרים, זכאים להנחת סטודנט (גם אם אינם משלמים דמי רווחה) במשך כל שנת הלימודים תשע"ב, ע"פ רשימות חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר. חברי הסגל הזוטר שאינם סטודנטים רשאים לרכוש מנוי ע"פ רשימות הסגל האקדמי הזוטר עד 30 יום לפני מועד פקיעת כתב המינוי שלהם.

ככלל, מרבית חברי הארגון שאינם סטודנטים זכאים לתעריף המוזל ביותר (א'), כולל כל עמיתי ההוראה, או חברי סגל במסלולים אחרים מעל 50% משרה, או בעלי רצף עבודה באוניברסיטה של 3 שנים, ועוד... מיעוט מחברי הארגון שאינם עומדים בתנאים אלה זכאים לרכוש מנוי בתעריף מעט גבוה יותר (סגל ב').

להלן פירוט המחירים במסלולים השונים, המחיר מתיחס למינוי חודשי שנתי, תואם את אחוזי המישרה ונתוני העסקה באוניברסיטה:
- סגל א' - מעל ל50% משרה = 170 ש"ח לחודש.
- סגל א' שיש ברשותם כרטיס TAU = 154 ש"ח לחודש.
- סגל ב', מועסקים בפחות מ50% משרה, לפי שעות, זמניים = 242 ש"ח לחודש.
- סגל סמ"ך, רפואה = 196 ש"ח לחודש.

למרכז הספורט לחצו כאן


אנא שימו לב שהרשמה כסגל אקדמי זוטר במחירי הנחה נחשבת כהטבת מעביד לצורכי חישוב תשלומי מס, דבר שלא קיים בקבלת ההנחה כסטודנטים (אשר זכאים לאותו התעריף בדיוק).