AddThis Social Bookmark Button

נוהל מלגאיות בהריון ומילואים ועדכונים

במייל זה עדכונים חשובים בעניין:
1. נוהל הארכות מלגה
א. למלגאיות תלמידות-מחקר בהריון, כולל אלו שכבר ילדו במהלך תקופת מלגת המחקר;
ב. למלגאים/יות המשרתים/ות במילואים.
2. תזכורת ועדכון בנוגע לאסיפה הכללית השנתית
3. הטבות מיוחדות לחברים במסגרת כרטיס האשראי של "אמריקן אקספרס".שלום לחברות וחברי הארגון
4. פרטים על קייטנות הקיץ במרכז הספורט

קרא עוד...

אסיפה שנתית של ארגון הסגל האקדמי הזוטר

אסיפה שנתית של ארגון הסגל האקדמי הזוטר

קרא עוד...

סיומו המוצלח של סכסוך העבודה - עדכון

סיומו המוצלח של סכסוך העבודה - עדכון

קרא עוד...

עדכון דחוף בנוגע לסכסוך-העבודה שהוכרז והשבתת הלימודים

עדכון דחוף בנוגע לסכסוך-העבודה שהוכרז והשבתת הלימודים

קרא עוד...

אסיפת הסברה בטרם השבתת לימודים

אסיפת הסברה בטרם השבתת לימודים

קרא עוד...

סיום חלוקת השי לחג ותווי קנייה לרשתות לחודש מאי

סיום חלוקת השי
תווי קנייה לרשתות לחודש מאי

קרא עוד...

אסיפה כללית מיוחדת - הכרזה על סכסוך עבודה

אסיפה כללית מיוחדת - הכרזה על סכסוך עבודה

קרא עוד...

תזכורת שי לחג וביטוח למקבלי מלגת קיום

תזכורת שי לחג וביטוח למקבלי מלגת קיום

קרא עוד...

תוספות שכר ועדכונים במשכורת, רישום למעון, כתבי מינוי לסמסטר ב', חנייה בקמפוס לסמסטר ב', תווי קניה לרשתות השיווק בהנחה לחגים

- תוספות שכר ועדכונים במשכורת ינואר .
- רישום למעון יום של האוניברסיטה.
- כתבי מינוי לסמסטר ב'.
- חנייה בקמפוס לסמסטר ב'.
- פטור מדמי אבטחה.
- תווי קניה לרשתות השיווק בהנחות.

קרא עוד...

הרצאה בנושא מיסוי, תוספת שכר, רישום למעון ילדים ועוד

- הרצאה בנושא מיסוי לתלמידי מחקר הנוסעים לחו"ל
- תוספת שכר נוספת לכל חברי הארגון המועסקים מכח ההסכם האחרון
- רישום למעון יום של האוניברסיטה
- תווי קניה
- פטור מדמי אבטחה
- תיאומי והחזרי מס
- ביטוח רכב
- ביטוח חיים קולקטיב למקבלי מלגת קיום

קרא עוד...

עדכונים: תוספות שכר למאסטרנטים, העסקה לפי מטלות, מגעי החיים, פטור מאבטחה ותווי קנייה

מספר עדכונים חשובים:

תוספות שכר למסטרנטים פרונטאליים
העסקה לפי מטלות
הפקולטה למדעי החיים
פטור מדמי אבטחה
מכירת תווי קנייה

קרא עוד...

עדכונים: איסורי העסקה למלגאים, הארכת מלגה למשרתות ולמשרתים במילואים, ועוד

כידוע, ועד ראשי האוניברסיטאות וארגוני הסגל האקדמי הזוטר הגיעו להבנות, שאף עוגנו בתיקון לפקודת מס הכנסה, ולפיהן אסור לאוניברסיטאות לדרוש מהמלגאים שלא לעבוד כתנאי לקבלת המלגה.

קרא עוד...