AddThis Social Bookmark Button

הודעה בנושא ביטוח הפנסיהשלום לחברות וחברי הארגון,

לאחרונה, קיבלנו פניות מצד חברים המעדכנים אותנו כי חברת הביטוח 'הפניקס' פונה אליהם מיוזמתה ומציעה להם לעבור לביטוח הפנסיוני מטעמה. לארגון אין יד בפניות של חברת הפניקס לחברי הארגון והוא אינו שותף במהלך זה. הארגון לא מסר טלפונים או כל מידע אחר על חברי הארגון לחברת הפניקס. למיטב ידיעתנו, נערך מכרז ביוזמתה של האוניברסיטה, בכדי להציע חברות ביטוח פנסיוניות נוספות למי שמעוניין מקרב כל קהילת עובדי האוניברסיטה, לרבות חברי הסגל הזוטר. לפיכך, כל פניה או שאלה בנוגע להתקשרות היזומה של חברת הפניקס לחברי הסגל יש להפנות אל האוניברסיטה.

בהזדמנות זו אנו אנו מבקשים להבהיר כי חברת 'מגדל' היא חברת הביטוח עמה בחר הארגון להתקשר לעניין הביטוח הפנסיוני ולחברי הסגל האקדמי הזוטר יש הסדרים מיטיבים מכוח הסדר זה. כפי שהודענו לכם, לפני חודשים ספורים שיפרה חברת 'מגדל' את שיעורי דמי הניהול הנגבים מחברי הארגון. פרטים ניתן לראות כאן.

שימו לב:
לכל חבר/ה שמורים שיקול הדעת והזכות להחליט ולבחור את קרן הפנסיה האישית שלהם, בהתאם לבחירתם החופשית. למיטב ידיעתנו, על כל עובד חדש לבחור חברה מבטחת/קרן פנסיונית עם הצטרפותו למקום העבודה. במידה ולא בחר, הכספים מופרשים לברירת המחדל שנקבעה - ובמקרה של הסגל האקדמי הזוטר - לחברת 'מגדל'. חשוב לציין שהארגון השיג עבור חבריו הסדרים מיטיבים ייחודים לאופי העסקתם באוניברסיטה. לדוגמה, במידה ופסקה עבודת החבר/ה עד חצי שנה (למשל הוראה בסמסטר אחד בכל שנה עוקבת), יישמר רצף ביטוחי בתנאים מסויימים. אפשרות זו היא יותר מרלוונטית עקב מתכונת ההעסקה הארעית של חברי הסגל האקדמי הזוטר. בנושא זה ולמיטב ידיעתנו, חברות אחרות אינן מאפשרות רצף ביטוחי במשך חצי שנה, ועל העובד מוטלת האחריות להודיע לחברה ולחתום על מסמכים מתאימים.

אנו ממליצים לכל חברות וחברי הארגון אשר קיבלו פניה מחברת הפניקס ושוקלים או אף מבקשים לעבור לחברת הפיניקס, לנסות ולקבל ייעוץ דומה ומקביל גם מנציג מגדל, אשר יכול וידגיש היבטים נוספים המצויים בפוליסת הביטוח עליה חתם הארגון מול חברת מגדל. בכל מקרה, אנו ממליצים לכל החברים והחברות לערוך בדיקה והשוואה בכל ביטוח, לרבות הביטוח הפנסיוני, בין חברות הביטוח השונות, להקפיד ולקרוא גם את האותיות הקטנות, ולנסות לבחור את הביטוח הפנסיוני וכל ביטוח אחר על פי מירב הנתונים שניתן לקבל ובצורה חופשית.

ככל שבחרתם לעבור לביטוח הפניקס, לאחר התייעצות עם גורמים מוסמכים ולאחר בדיקות מתאימות שערכתם, ודאו כי טפסי ההרשמה לחברת הפניקס הועברו לחשב השכר שלכם (רשימה מצורפת כאן ), עקבו אחרי תלוש השכר, וודאו שהמעבר בוצע, ודרשו דוחות רבעוניים/שנתיים למעקב.

הדברים האמורים הם בגדר מידע בלבד ואינם מהווים ייעוץ ביטוחי מכל סוג שהוא או תחליף לייעוץ מסוג זה. כל חבר או חברה אחראים לבדוק את את מצבת הביטוחים בצורה עצמאית ולערוך השוואות בין ההסדרים השונים.

ניתן לפנות לגזברוּת הארגון או לרכזת הארגון בכל שאלה או בירור.

שלכם,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר


20160208 131747