AddThis Social Bookmark Button

הודעה על אסיפה כללית לפני סכסוך עבודה


שלום לחברות ולחברי הארגון,

כפי שהוחלט בישיבת הוועד מיום ב', ה - 18/1/2016, ובהתאם לסעיף 9 ד' לתקנון הארגון, אנו מזמינים את כל חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר לאסיפה כללית אשר תיערך ביום ד', ה – 27/1/2016, בשעה 09:30 , בבניין הסנאט, חדר 15.

האסיפה מתכנסת על מנת לאשר הכרזתו של סכסוך עבודה של ארגון הסגל האקדמי הזוטר בעניין בית הספר לשפות וכן נקיטה של צעדים ארגוניים בהתאם.

לאחרונה, נודע לנו כי התאחדות הסטודנטים יצאה ביוזמה חדשה לפיה יוכלו הסטודנטים לעבור קורס מקוון לשם קבלת פטור באנגלית. הכנסת הקורס לתוכנית הלימודים נתמכת על ידי המועצה להשכלה גבוהה והועדה לתכנון ותקצוב. כמו כן, שר החינוך מגבה את הרפורמה ומעניק לה רוח גבית. ארגון הסגל האקדמי הזוטר מצטרף להתנגדות של פורום המורות והמורים לאנגלית ברחבי הארץ ומצר על החלטה זו שמשמעותה מתן לגיטימציה לקורס שרמתו האקדמית ירודה ודרישותיו פחותות ביחס לקורסים הקיימים כיום. חמורה לא פחות העובדה כי יישום הרפורמה עשוי לגרום לפיטורי מורים ומורות המלמדים שנים רבות באקדמיה ויוותרו ללא תעסוקה.

לאור האמור, לא נותרה לארגון ברירה אלא לפתוח בצעדים ארגוניים כנגד ההחלטה.

הוועד מזמין את כל חברי הארגון להשתתף באסיפה.

הקוורום הנדרש במסגרתה של אסיפה זו הינו במתכונת הקוורום הנדרש לאסיפה כללית שנתית; קרי, 1/3 מחברי הארגון, ובאם לא נמצא קוורום כזה בשעת פתיחת האסיפה, תכונס כעבור רבע שעה באותו מקום אסיפה שנייה, שתהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.

נוכחותכם חשובה לנו!!

שלכם,