AddThis Social Bookmark Button

אסיפה כללית תיקון התקנוןאסיפה כללית הדנה בהמשך השינויים בתקנון הארגון תתקיים
ביום ראשון ה- 1.11.2015, בשעה 11:00, באולם 304 בפקולטה למשפטים.
לנוחיותכם, מצורף כאן קישור למסמך השינויים המוצעים בתקנון.
כולם מוזמנים לדיון ולהצבעה.