AddThis Social Bookmark Button

תוצאות הבחירות לוועד


שלום לחברות ולחברי הארגון,
בתאריך ה 8.6.15 התקיימה אסיפה כללית של ארגון הסגל האקדמי הזוטר.

באסיפה נערכו בחירות לתפקיד יו"ר הארגון.
המתמודדים : תומר שלוש ועינבל מימון בלאו.
לתפקיד היו"ר נבחרה: עינבל מימון בלאו.

לועדת בקורת נבחרו: רונן צדקה וכרמל בלנק.

חברי הועד הנבחרים:
1. צחית לפיד 
2. ערן גרינברג 
3. עומר קוטליצקי 
4. אינס צוקר 
5. איתי ברנע 
6. אלון רבינוביץ 
7. אור שי 
8. נועה לוי 
9. עינבל בלאו 
10. גיא שני 
11. שי קידר 
12. ברק יאיר רייף 
13. ערן חכים 
14. מאיה גז .
15. ירון בלסלב 
16. אסף בונדי
17. ללי כפיר 
18. רקל חסן 
19. עומר אלוני 

בברכה,
הנהלת ארגון הסגל האקדמי הזוטר.