AddThis Social Bookmark Button

תקנון לאישור האסיפה השנתית 8.6.15


חברות וחברי ארגון,

במהלך השנה האחרונה עמלו מס' אורגנים וחברי ועד על בחינת תקנון הארגון והתאמתו לצרכיו הנוכחיים והמשתנים. ראשית הוקמה ועדה מיוחדת שבראשה עמדה סיו"ר הארגון, עינבל בלאו, שלאחר מספר ישיבות הגישה את המלצותיה לשינוי תקנון. במהלך השנה נערך דיון בועד שיוחד לענין זה. בסופו של יום נערך מסמך מפורט ונרחב למדי, בו ניתן לעמוד על כל ההצעות לשינוי התקנון, הכולל הלכה למעשה את כל ההצעות שנתקבלו במהלך השנתיים האחרונות ע"י מי מחברי הארגון.

בהתאם לתקנון הארגון, האסיפה השנתית של הארגון היא האורגן המוסמך לאשר כל שינוי בתקנון. לפיכך, מועבר התקנון המוצע לעיון החברות והחברים, טרם לכינוסה של האסיפה השנתית ביום 8.6.15. כפי שכבר נמסר ע"י מזכירות הארגון, חלקה הראשון של האסיפה השנתית ייוחד לקיום דיון והצבעה מסודרת על כל השינויים המוצעים. החברות והחברים יותר ממוזמנים להגיע כבר בשעה 10:00 לאולם 101 בפקולטה למשפטים באוניברסיטה.

להלן מראה נבוכים לקריאת המסמך:
כל סעיף שנערך בו שינוי נמצא במסמך המצורף כפי שהוא קיים כיום (מסמך קיים) ומיד לאחריו הסעיף כולל שינויים (מסמך מוצע). בסוף המסמך קיימים מספר סעיפים נוספים חדשים שאינם קיימים היום בתקנון.
צבעים: צבע צהוב משמעותו תוספת/שינוי מוצעים. צבע צהוב עם קו מחיקה משמעותו מחיקה מוצעת.

בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות לגב' מירית כהן, ראש מדור פרט בארגון, על עבודתה העצומה והבלתי נלאית בעריכת המסמך, כפי שניתן להיווכח מגודלו ומורכבותו.

אנו מזמינים את חברות וחברי הארגון ליטול חלק פעיל ומשמעותי בהליכים הדמוקרטיים בארגון


בברכה,
ועדת ביקורת