AddThis Social Bookmark Button

אסיפה כללית 2015


חברות וחברי ארגון יקרים,

כמדי שנה, אנו קרבים למועד האסיפה הכללית השנתית, לבחירות לממלאי-התפקידים, לדיונים באשר לנעשה ובאשר לבאות, להצגת הדו"ח והמאזן השנתי ועוד.
כאמור בסעיף 9 א(1) לתקנון הארגון, האסיפה השנתית תתכנס לקראת סוף סמסטר ב',
ביום ב', 8/6/2015, בשעה 10:00 בבוקר, באולם 101 בפקולטה למשפטים.
כקבוע בתקנון הארגון, הודעה מקדימה זו הינה בת 21 ימים לפחות.
השנה, ולפי החלטתה של ועדת ביקורת, האסיפה תחולק ל-2 חלקים:

1) חלק ראשון – שינויים מוצעים בתקנון הארגון: בין השעות 10:00-11:15:
בחלק זה יידונו מספר הצעות לשינויים בתקנון.
ועדה מטעם ועד הארגון, בליווי של ועדת ביקורת ושל היועץ המשפטי של הארגון, התייעצה ודנה במרוצת השנה האחרונה במספר שינויים שהוצעו מצד חברי ועד. בחלק זה יוצג כל שינוי ושינוי בפני פורום הנוכחים, וּועדת ביקורת תערוך את הדיונים ואת ההצבעה באשר לכל שינוי מוצע.
לפי החלטתה של ועדת ביקורת, הקוורום הרלוונטי במחצית הראשונה (וביחס לכל שינוי מוצע) יהיה בהתאם לאמור בתקנון, וייקבע בהתאם למספר הנוכחים.
הצעות לשינויי התקנון יישלחו בהקדם במסמך בהיר ונוח לעיון. אנא, קראו את השינויים המוצעים לכשיישלחו ולמדו אותם בטרם הגיעכם לאסיפה.

2) חלק שני – בחירות להרכב ועד הארגון, ליושב/ת-הראש ולאיוש ועדת ביקורת בין השעות 11:15 – 12:30:
בחלק זה ייערכו הבחירות לתפקידים שונים במוסדות הארגון.
בנוסף, ייסקרו בקצרה הישגי הארגון בשנת הפעילות החולפת, וייפרסו ויידונו ההיערכות והמטרות לקראת שנת הלימודים הבאה שתבוא עלינו לטובה בכלל, ובפרט – לקראת פתיחת המשא-ומתן על הסכמי השכר הקיבוציים.

לידיעתכם, ועד הארגון הוא גוף המקיים דיונים בנושאים המרכזיים בארגון, שותף לניהול משאים-ומתנים למול רשויות האוניברסיטה, ומקבל החלטות אותן מבצעים יו"ר וסיו"ר הארגון בשיתוף ובהתייעצות עם צוות הנהלת הארגון. חברי הוועד משתפים מנסיונם ברחבי האוניברסיטה וביחידות האקדמיות השונות, ויכולים לקדם הן ענייניהם של חברות וחברים בסוגיות הרלוונטיות לפקולטה זו או אחרת, והן את ענייני הארגון באוניברסיטה ככלל. מקומו וחשיבותו של הוועד נעשים אף בעלי השפעה ניכרת עוד יותר בפתחו של המשא-ומתן הארצי שלפנינו.

אנו מזמינים את כל החברות והחברים המעוניינים להציע את מועמדותם למי מבין התפקידים, ובכפוף להוראות התקנון.
באם הינכם מבקשים לכהן כחברי הוועד או כחברי ועדת ביקורת, הינכם מוזמנים למלא טופס הגשת מועמדות.

את הטופס ניתן להגיש במייל ל-Segel@Zutar.org.il או במשרדי הארגון.
הגשת מועמדות ליו"ר הארגון עד לתאריך 21.5.15.

עוד על סדר-היום:
א. דו"ח סיכום פעילות ועד הארגון היוצא לשנה"ל תשע"ה (2014-2015) מפי יושב-ראש הארגון, עומר אלוני;
ב. דו"ח ועדת ביקורת;
ג. אישור מאזן הארגון, מפי הגזבר ברק רייף;
ד. שונות.
הוועד קורא לכל חברי הארגון השנה (סמסטר א', ב' או קיץ) ומזמינם לממש את זכותם הארגונית והדמוקרטית להשתתף בעיצובם של מוסדות הארגון, להצביע ו/או להציע את מועמדותם.

** ייתכנו שינויים קלים בלוחות-הזמנים בהתאם לנסיבות במעמד האסיפה.

שלכם, בברכה,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל-אביב