AddThis Social Bookmark Button

פתיחת סמסטר ב'


שלום לחברות ולחברי הארגון,


עם סיומה הקרב של תקופת ההעסקה בסמסטר א', לקראת פתיחת סמסטר ב', ריכזנו עבורכם מידע שיעזור לכם לדעת מהן זכויותיכם הבסיסיות כעובדי האוניברסיטה. אנו כאן, כמובן, לכל שאלה.


1. העסקה לפי הסכמי השכר –
חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר מועסקים בהתאם לתנאים הקבועים בהסכמי השכר הקיבוציים של הארגון עם האוניברסיטה. העסקה שאינה לפי ההסכמים (חוזה אישי, העסקה לפי שעות, העסקה תמורת מלגה, טפסים שבהם אתם נדרשים לוותר על זכויות המוענקות לכם מכוח ההסדרים החלים באוניברסיטה וכדומה) – לא אמורה להתקיים בין כותלי הקמפוס, אלא בהסכמה מצד הארגון. הסכמי השכר מגנים על שכרכם ועל הזכויות הסוציאליות הנלוות להעסקה (קרן פנסיה, קרן השתלמות, קרן קשרי מדע, ביטוח, חופשת לידה וכיו"ב) וחשוב שתפנו אלינו אם עולה חשש שמא אינכם מקבלים את המגיע לכם.


2. כתב-מינוי שנתי –
כתב המינוי שלכם אמור לכלול את כל הקורסים אותם אתם מלמדים במהלך השנה. גם במידה ואתם מלמדים או מועסקים במסגרת 2 קורסים (או יותר) נפרדים בשני הסמסטרים, האוניברסיטה צריכה להנפיק לכם כתב-מינוי שנתי. במידה ולא קיבלתם כתב-מינוי כאמור, אנא פנו אלינו.


3. כתבי-התחייבות –
עמיתי הוראה ב' - עמיתי הוראה המלמדים קורס אחד במשך 5 שנים מתוך 6 השנים האחרונות, או עמיתי הוראה שלימדו 12 שעות סמסטריאליות במהלך השנתיים או שלוש השנים האחרונות, זכאים לכתב התחייבות. בכתב ההתחייבות יצוינו הקורסים אותם אתם אמורים ללמד.
במידה וכבר קיבלתם כתב התחייבות לשנתיים, שימו לב שאתם אמורים לקבל כתב התחייבות לתקופה של 3-5 שנים.

אסיסטנטים/מדריכים – אסיסטנטים ומדריכים אמורים לקבל כתבי התחייבות דו-שנתיים
במהלך 4 השנים הראשונות לדוקטורט. בכתב ההתחייבות יצוין אחוז המשרה בו הם אמורים להיות מועסקים. דוקטורנט/ית שהאוניברסיטה תבקש את העסקתו גם בשנה החמישית לדוקטורט יקבל כתב התחייבות לשנה החמישית.

*לתשומת ליבכם:
מועסקים המלמדים סמסטר אחד בלבד, נמצאים במעמד של חל"ת בסמסטר בו אינם עובדים. האוניברסיטה משלמת עבורם את התשלום לביטוח הלאומי למשך החודשיים הראשונים של תקופת החל"ת (כ-565 ₪).

שימו לב – התשלום הינו עבור חודשיים בלבד, ומשמעו כי בארבעת החודשים הנותרים לחל"ת האחריות לתשלום דמי הביטוח הלאומי מוטלת עליכם.
מועסקים העובדים במקומות אחרים מחוץ לקמפוס בתקופה שבה הם נמצאים בחל"ת מהאוניברסיטה יודיעו על כך במייל לרפראנט/ית השכר שלהם; ובכך ימנעו תשלום כפל (רשימת הרפראנטים מצורפת כאן).

כתבי ההתחייבות אמורים להינתן לכם בהתאם לאחוז ההעסקה בשנים הקודמות למתן כתב ההתחייבות. אם ניתנו לכם אחוזי משרה נמוכים יותר, אנא פנו אלינו.
שימו לב כי כתבי ההתחייבות אינם מחליפים את כתבי המינוי, ועליכם לוודא כי כתבי המינוי שקיבלתם תואמים את האמור בכתבי ההתחייבות.


4. מינימום אחוזי משרה –
בהסכמי השכר נקבע רף אחוזים למינימום היקף משרה בהעסקת עוזרי-הוראה (20%), ובהעסקת דוקטורנטים (25%).
אין להעסיקכם מתחת לרף המינימום המתאים, גם אם מדובר באחוזים בודדים בלבד. בכל מקרה בו נפגעה זכותכם זו אנא פנו אלינו לקבלת ייעוץ לגבי טיפול בבעיה.


5. התאמה בין אחוזי המשרה לשעות המושקעות בפועל בעבודה –
היקף המשרה מחושב באופן עקרוני כך שיהיה תואם למספר שעות העבודה המושקעות על-ידכם בקורס.
היקף משרה מלאה מחושב בהתאם לנתונים הבאים:
100% משרה של עוזר הוראה או אסיסטנט – 8 שעות שבועיות;
עמיתי הוראה – 10 שעות שבועיות;
המסלול המקביל – 16 שעות שבועיות;
בהדרכת מעבדות היקף המשרה של עוזרי הוראה או אסיסטנטים - 11 שעות שבועיות; עמיתי הוראה המשתתפים בהדרכת מעבדות – 13.75 שעות שבועיות;
חישוב המשרה נערך עבור 14 שבועות בסמסטר.

הסכמי השכר קובעים גם מפתח לשעות עבודה נלוות להוראה: למשל עבור שעות קבלה, מענה למיילים, חיבור תרגילים ובדיקתם, ניהול אתר הקורס, תרגולי חזרה וכו'. מפתח זה הוא 2.75 שעות עבודה נלווית עבור כל שעת הוראה (למשל, אם עוזר הוראה/אסיסטנט מלמד שעתיים בשבוע, שהן 25% משרה, הוא אמור להשקיע בעבודה הנלווית עוד 5.5 שעות שבועיות). מדריכי מעבדה מקבלים 2 שעות עבודה נלווית.
במקרים בהם שעות העבודה בפועל לא תואמות את היקף המשרה שנקבע עבורן, הארגון פועל להגדלת אחוזי המשרה ולתגמול רטרואקטיבי בהתאם. על כן, עִרכו רישום ובִדקו: אם אתם משקיעים זמן עבודה ניכר מעבר למה שנקבע בתקן – פנו אלינו ונסייע לכם. ראו הטבלה המצ"ב.

עזרה בהוראה ללא הוראה פרונטלית (למשל בדיקת מטלות או מבחנים) - במקרים אלו, קביעת אחוזי המשרה מתבססת על הערכת היקף העבודה במהלך הסמסטר. גם כאן, לעיתים אחוזי המשרה מוערכים בהערכת-חסר.
לפי הסכם השכר, 100% משרה עבור הוראה לא-פרונטאלית נקבעת לפי הקריטריונים הבאים:
עוזר הוראה א' (בתואר ראשון) - 32 שעות שבועיות (448 שעות עבודה לסמסטר)
עוזר הוראה ב' (בתואר שני) ומדריכים ואסיסטנטים (תואר שלישי) - 22 שעות שבועיות (308 שעות עבודה לסמסטר)
עמיתי הוראה – 27.5 שעות עבודה שבועיות (385 שעות עבודה לסמסטר)
אם אתם עובדים בפחות מ-100% משרה, היקף השעות יחושב יחסית להיקף המשרה.


6. העסקה לפי תקן –
תקן ההעסקה נקבע לפי סטטוס המועסק באוניברסיטה. מכיוון שלכל תקן שכר שונה והיקף שונה של שעות עבודה, חשוב שתוודאו כי אתם מועסקים בתקן הנכון. לעתים נופלות טעויות ובמקרים כאלו יש לפנות לפקולטה שתתקן אותן (או שניתן כמובן לפנות אלינו).
סטודנטים יועסקו באחד מהתקנים הבאים:
תלמידי תואר ראשון ושני – עוזרי-הוראה.
דוקטורנטים – מתחילים בתקן של אסיסטנט דרגה א'. אסיסטנט ב' - לאחר שני סמסטרים של העסקה (לא בהכרח רצופה) מתקדמים לדרגה ב'. מדריך - בחלוף שנתיים מיום אישור תכנית המחקר, והמנחה אישר כי הסטודנט מתקדם התקדמות נאותה - ממשיכים ומתקדמים לתקן מדריך.
מי שאינם סטודנטים יועסקו בתקן של עמית-הוראה.
(בעלי תואר ראשון – עמית הוראה 1, בעלי תואר שני – עמית הוראה א',
בעל תואר דוקטור – עמית הוראה ב')
מרצים שאינם סטודנטים אשר הכנסתם כפולה מהשכר הממוצע בשוק או שברשותם משרה בכירה במוסד אקדמי אחר, יועסקו בתקן של מורים מן-החוץ.


7. פטור משכר לימוד –
חברי הארגון זכאים לפטורים משכר לימוד ומתשלומים נלווים:
מלגאים – מלגאים המקבלים מלגת קיום חודשית זכאית לפטור מלא מתשלום שכ"ל לתואר שבעבורו הם מקבלים מלגה.
מועסקים – זכאים לפטור משכ"ל על לימודיהם באוניברסיטה לפי התקן:
עוזרי הוראה ב' (סטודנטים לתואר ראשון) – אינם זכאים לפטור משכר לימוד .
עוזרי הוראה א' (מאסטרנטים) – זכאים לפטור בהיקף כפול מממוצע אחוז העסקתם השנתי.
אסיסטנטים ומדריכים (דוקטורנטים) – במידה ומועסקים ב-50% משרה ומעלה, זכאים לפטור בהתאם לאחוז המשרה, לפי נוהל פטור משכר-לימוד הרגיל באוניברסיטה. במידה וההעסקה היא מתחת ל-50% משרה, ובאשר אינם מלגאים, הם זכאים להחזר רטרואקטיבי בתלוש המשכורת של 50% משכר הלימוד. ההחזר מתבצע בסוף השנה.
לתשומת ליבכם, לפי הסכמי השכר הנוכחיים מחודש מרץ 2012 גם דוקטורנטים שלומדים 2 תארים במקביל ומועסקים בחוג אחד יקבלו פטור משכ"ל גם בעבור התואר השני אותו הם לומדים, וכמו כן זכאים לפטור משכר לימוד גם עבור בן/ת הזוג.
מועסקים במסלול המקביל – זכאים לפטור בהתאם לאחוז המשרה.
הפטור חייב במס כהטבת מעסיק.


8. פטור מתשלומים נלווים –
אסיסטנטים ומדריכים זכאים לפטור מתשלומי אבטחה ללא קשר לאחוז ההעסקה. עוזרי-הוראה זכאים לפטור מתשלום דמי אבטחה השווה לאחוז הפטור משכר הלימוד לו הם זכאים. לפירוט נוסף, לחצו כאן

עוזרי-הוראה זכאים לפטור מתשלום דמי אבטחה השווה לאחוז הפטור משכר הלימוד לו הם זכאים. לפירוט נוסף, לחצו כאן.


9. זכויות מלגאיות בהריון ולאחר לידה –
במסגרת כללי זכויות הסטודנט – התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, התשע"ב – 2012, נקבע כי:
• לא תופסק מלגה לסטודנט/ית לתואר מתקדם בתקופה שנעדר בשל טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה. האוניברסיטה רשאית להגביל את התקופה שבמהלכה תשולם המלגה ל-14 שבועות.
• בתום תקופת המלגה, יהיה/תהיה הסטודנט/ית זכאי/ית להארכת המלגה לתקופה השווה לתקופת ההיעדרות בתשלום (עד 14 שבועות בזכות כל אירוע מזכה). שימו לב כי הארכה זו אינה תלויה באישור מטעם המנחה שלכם, וכי עליכם לפנות למדור תלמידי מחקר או למזכירוּת האקדמית.
• תשלום המלגה בתקופת ההיעדרות והארכת המלגה יהיה באחריות האוניברסיטה (ולא באחריות המנחה/הפקולטה כפי שהיה בעבר).

אנא פנו אלינו בנוגע לכל שאלה או בירור בנושא זה.
לפירוט נוסף בנוגע לנהלים החדשים הן בנוגע למלגה ולידה ראו כאן.


10. זכויות מלגאיות ומלגאים המשרתים במילואים –
מלגאי/ת לתארים מתקדמים ששירת במילואים לפחות 21 ימים ברציפות בשנה, במהלך תקופת זכאותו למלגה, יהיה זכאי בתום התקופה בה מוענקת לו המלגה (ואם טרם סיים את חובותיו לתואר) להארכת משך מלגתו כך שיוכל בהתאם להשלים את עבודת המחקר.

כמו כן, מצ"ב לינק לטופס הצהרה על עבודה בעת שירות מילואים, ולפיו יוסיף להיות משולם לכם שכרכם מהאוניברסיטה (לפי כתב המינוי) במהלך תקופת שירותכם במילואים.
לפירוט נוסף בנוגע לנהלים החדשים בנוגע לתנאיהם של המשרתים במילואים (כולל מקרים בהם מדובר בהיקף ימי שמ"פ מצטברים), ראו כאן.


11. פיצוי בגין ביטול קורסים –
אם שובצתם לקורס אשר בוטל בסמוך לתחילת הסמסטר או לאחר תחילתו, תהיו זכאים לפיצוי בגובה של חודש שכר עבודה בגין הקורס שבוטל (שימו לב כי לא מדובר בפיצויי פיטורין אלא בפיצוי מעבר לפיצויים שנקבעו בחוק, לפי הסכמים שבין הארגון לבין האוניברסיטה).

במידה ועם ביטול הקורס נפסקת העסקתכם באוניברסיטה למשך השנה הקרובה לפחות – מדובר בפיטורין, ולכן תהיו זכאים בנוסף לאמור בסעיף זה גם לתשלום בגין הודעה מוקדמת לפי חוק ולפיצויי פיטורין.

12. אי ניצול של ימי מחלה במהלך הסמסטר –

מדי חודש אתם מקבלים דף ובו הינכם מתבקשים להצהיר כי לא לקחתם ימי מחלה במהלך החודש שחלף. אנא זכרו למלא את ההצהרה מדי חודש, והעבירו אותה למזכירוּת היחידות, על מנת שלא ינוכו לכם ימי מחלה שלא לצורך.


13. קרן פנסיה וקרן השתלמות –
בכל חודש, מופרש אחוז מסוים משכרכם לקרן פנסיה (לכלל המועסקים) ולקרן השתלמות (מלבד מורים מן-החוץ). במקביל, האוניברסיטה מפרישה אף היא סכומים לקרנות אלו כמעסיק.
לפירוט נוסף בנוגע להסדרים ולתנאים הפנסיוניים המוענקים לכם מכוח חברותכם בארגון ראו כאן.


14. הסדרי חנייה בקמפוס –
לפירוט הסדרי החנייה להם אתם זכאים בהתאם לתפקידכם באוניברסיטה לחצו כאן.


15. קרן קשרי מדע –
דוקטורנטים - הנכם זכאים להשתתפות (מטעם האוניברסיטה) בנסיעות אקדמיות במסגרת הדוקטורט (השתלמות, נסיעה לכנסים, וכיו"ב). לפרטים נוספים לחצו כאן.

עמיתי הוראה – הינכם זכאים להשתתפות של עד 3,000$ בנסיעות לכנסים אקדמיים וברישום לאגודות מקצועיות. לפרטים נוספים לחצו כאן

עמיתי הוראה ומורים מן החוץ – זכאים להגיש הצעות מחקר בחסות האוניברסיטה לקרנות חיצוניות. כמו כן, עמיתי הוראה ומורים מן החוץ המועסקים לפחות 5 שנים במוסד והם בעלי תואר דוקטור, רשאים להגיש הצעות מחקר גם לקרנות פנימיות.


16. ביטוחים לחברי הארגון –
כחברי הארגון, אתם זכאים ונהנים מביטוחים שונים בהסדרים קולקטיביים.
- לפרטי ביטוח הבריאות המוענק לחברים לחצו כאן.
-לפרטי ביטוח החיים (פוליסת ריסק) ואובדן כושר עבודה למלגאים לחצו כאן.

17. תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי:
למועסקים העובדים בעבודה נוספת מחוץ לקמפוס, מומלץ לערוך תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי.
פרטים נוספים באתר הארגון כאן.

18. הטבות והנחות לחברי הארגון –
הארגון משקיע חלק ניכר מפעילות הרווחה שהוא מציע לחברים בצורת סבסוד כרטיסיות אוכל הניתנות בהנחה משמעותית בקפיטריות שונות (ביניהן "קקאו" ו"פביאנו") בקמפוס; הנחה בביטוח רכב הטבות בכרטיסי אשראי ועוד. לפרטים נוספים לחצו כאן.

19. תלוש שכר אינטרנטי: תיק אישי –
לאחרונה, השיקה האוניברסיטה תלוש שכר אינטרנטי. באפשרותכם להיכנס למערכת חילן-נט (דרך MY TAU) ולצפות בתלוש השכר ובמידע נוסף הקשור לשכרכם.

כמו כן, באמצעות המערכת ניתן להפיק טפסים שנתיים דוגמת טופס 101 (שאותו הינכם חייבים למלא מדי תחילת שנה) וטופס 106 (אישור על הכנסות המשמש גם לתיאומי מס).


20. מפגש לפתיחת סמסטר ב' –
הארגון מבקש להפיק מפגש מיוחד לכלל חברי הארגון לקראת פתיחת סמסטר ב'. המפגש יכלול הרצאה בנושא הפנסיה שתועבר ע"י מרכז "אדווה", וכן פגישה עם נציגי "מגדל" (חברת הביטוח עמה התקשר הארגון בהסכם לעניין קרנות הפנסיה וההשתלמות של החברים). בנוסף, יוצג מידע על ביטוח הבריאות וייערך פאנל שאלות בנושאים שונים הקשורים בתנאי העסקה של חברי הסגל שלנו (מלגאים – גם אתם מוזמנים בהחלט).

נשמח אם תמלאו שאלון קצר זה בכדי שנוכל למצוא את התאריך הנוח ביותר למרבית המשתתפים:


21. ביטוח בריאות –
מועסקים יקרים, עקב טעות במדור שכר, חלקכם לא הוחתמתם על הטופס המצ"ב. מי מכם
שהוא/היא מועסק חדש ולא מלא את הטופס לא יכוסה בביטוח גם במידה ומופרש לו/ה כסף
מתלוש השכר, אנא מלאו את הטופס ושלחו עותק לכתובת ibensimol@dikla.co.il

לתשומת לבכם:
מידע נוסף ומפורט על זכויותיכם תוכלו למצוא באתר הארגון.
מי שנתקל בפגיעה בזכויותיו מכל סוג שהוא, או מבקש לברר דבר מה ולהתייעץ, מוזמן כמובן לפנות אלינו.


שלכם,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר.