AddThis Social Bookmark Button

שמירה על רצף ביטוחי

ע"מ לשמור על רצף ביטוחי בקרן הפנסיה ולא לאבד את הוותק בעת הפסקת תשלומים (בין סמסטרים) יש למלא את הטופס המצורף ולשלוח אותו במייל חוזר או בפקס: 03-6406214.