AddThis Social Bookmark Button

עדכון דחוף לחברי הארגון בנוגע לביטוח בריאות "דקלה


שלום לחברות ולחברי הארגון,

אנו מקווים ששלומכם ושלום יקיריכם בטוב בימים הלא פשוטים העוברים עלינו. נקווה לשובם של השקט והשגרה למחוזותינו כולם.

אנו מבקשים לעדכנכם באשר לפרט חשוב במסגרת ביטוח הבריאות מטעם חברת "דקלה".

לאור הנחיות המפקח על הביטוח ולאור האמור בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), התשס"ט - 2009, ולפי האיסור על צירוף אוטומטי של חברים לביטוח בריאות, חברים חדשים שהצטרפו לארגון הסגל האקדמי הזוטר החל מתאריך 1/8/14 לא יקבלו באופן אוטומטי ביטוח בריאות מטעם "דקלה".

חברים אלו יוכלו להצטרף, לפי בחירתם, לביטוח זה באופן פוזיטיבי, ובלבד שיחתמו על טופס/הצהרה בכתב, כי הם מבקשים לעשות כן.

הטופס אמור להיות מצורף לטפסי הקליטה שלכם באוניברסיטה, עם זאת ולמען הסדר הטוב, אנחנו מצרפים עבורכם כבר כאן את הטופס.

משכך, חברי הארגון החדשים המצטרפים לארגון החל מה- 1/8/14, המעוניינים להצטרף לביטוח בריאות הקולקטיבי של חברי הארגון בחברת "דקלה", מתבקשים למלא את הטופס ולהעבירו למשרדי הארגון בדוא"ל.


לפרטים על אודות ביטוח הבריאות מטעם "דקלה" תוכלו לראות כאן.

בתקווה לבשורות טובות,

שלכם,
הנהלת הארגון