AddThis Social Bookmark Button

מכתב יושב ראש הארגון לפתיחת השנהחברות וחברי ארגון יקרים,

 אנו עומדים בפתיחתה של שנת הלימודים החדשה בקמפוס שלנו. בין השנה החולפת לבין השנה המתחדשת, אני רוצה לברך אתכם, בשם הארגון, בברכת שנת מחקר, לימודים והוראה מוצלחת ומאתגרת.

 שמי עומר אלוני, ואני תלמיד מחקר לתואר שלישי במרכז מיתר בפקולטה למשפטים. יחד עמי נמצאים בהנהלת הארגון ובוועד הארגון בעלי תפקידים ונציגים מהפקולטות השונות, ואנו עושים את המירב בכדי לייצג אתכם בצורה הטובה, הצודקת והנכונה ביותר, לקדם את ענייני הסגל האקדמי שלנו במישורים שונים ולהבטיח כי נקיטת היוזמה תהיה תמיד בצדנו.

 גם בשנה זו ניצבים לפתחנו אתגרים לא מעטים לצדן של הזדמנויות של ממש לשפר ולקדם את הסדרי ההעסקה, את תנאי המחקר ואת מערך היחסים שבין הסגל האקדמי הזוטר לבין האוניברסיטה כמעסיק וכמוסד המחקר שלנו. בכוונתנו להוסיף ולפעול במלוא המרץ על-מנת להבטיח יישום מלא, אפקטיבי והוגן של הוראות ההסכם הקיבוצי החדש. כך, למשל, אנו עוקבים מקרוב אחר יישומם של מנגנוני הבטחון התעסוקתי – בדמות כתבי ההתחייבות, אותם מקבלים בימים אלה, לראשונה, רבים מבין חברי הארגון. כתבי התחייבות אלו הם שלב חדש ומעודד בו חדלה למעשה מתכונת ההעסקה הסמסטריאלית והקצובה שאפיינה עד כה את מתכונת ההעסקה הבלתי-הוגנת והבלתי-יציבה של הסגל שלנו. אנו תקווה כי נוכל להביא בעתיד הקרוב להרחבתו של מנגנון זה לכלל חברי הארגון.

 אני מבטיח לכם כי ועד הארגון והנהלת הארגון יעשו ככל שביכולתם כדי להבטיח כי הקמפוס, המהווה בעבור רבים מבינינו בית נוסף, יוסיף להיות מרחב אקדמי ותעסוקתי הוגן, מכובד ומקדם. לשם כך, נקפיד לגלות אחריות, לשמור את היוזמה בצדנו, ולתכנן צעדים ומהלכים פרוגרסיביים ומקדמים מבעוד מועד. כמו כן, נוסיף לפעול לקידום מעמד המלגאים וחברי הארגון המועסקים באוניברסיטה וליצירת סביבת עבודה ומחקר הוגנת ויציבה. לשם כך, הארגון יוסיף ליטול חלק מרכזי ומוביל בשיתוף הפעולה עם ארגוני הסגל המקבילים בקמפוסים ברחבי הארץ.

 אני מזמין אתכם למעורבות גדולה אף יותר בנעשה – הארגון, מוסדותיו והנהלתו הם שלכם. אנו כאן בעבורכם ובעבור השמירה על זכויותיכם: מזכירוּת הארגון נגישה בעבורכם מדי יום, מדור הפרט יברר וידון בפניותיכם השונות, והנהלת הארגון – אני, כיושב-הראש, סגניתי, נועה לוי והגזברית כרמל בלנק - נכונים להיפגש עם כל חברה או חבר המבקשים להביא נושא לתשומת-לבנו. תוכלו לפנות אלינו במייל Segel@Zutar.org.il, בטלפון 03-6408186, באתר האינטרנט או באמצעות עמוד הפייסבוק החדש של הארגון  

 כיושב-הראש, אני מודע היטב למשקלה של האחריות המוטלת עליי. אני מבטיח להוסיף ולעשות כמיטב יכולתי לייצג אתכם, חברות וחברי הארגון, על הצד הטוב ביותר.


                           שלכם,
                           עומר אלוני
                           יושב ראש ארגון הסגל האקדמי הזוטר