AddThis Social Bookmark Button

כתבי התחייבות


שלום לחברות ולחברי הארגון,

אנו שמחים להודיעכם כי בימים אלו ממש מונפקים לעמיתי ההוראה ולדוקטורנטים כתבי ההתחייבות.
כתבי-התחייבות אלו הם אחד מהישגיו החשובים של המאבק הארצי המשותף האחרון, והצלחנו להגיע לנוסח מוסכם שלהם לאחר עבודת-מטה ממושכת לצד הנהלת האוניברסיטה. משמעותם היא יצירת בטחון תעסוקתי למשך תקופת ההתחייבות, באשר תקופה זו הינה רב-שנתית, ולא עוד סמסטריאלית בלבד. כך, למשל, עובד/ת שמועסק/ת בסמסטר אחד בלבד ייחשב כמי שנמצא בחופשה ללא-תשלום (חל"ת) בסמסטר בו אינו מועסק; ובדרך זו, יישמר מעמדו בקמפוס גם בתקופת ההפסקה.

ועד הארגון שמח על התממשותו של מהלך תקדימי זה, המהווה צעד חשוב נוסף בקשר שנוצר בין חברי הסגל האקדמי שלנו לבין האוניברסיטה, כמוסד בו הם מועסקים, מתרגלים ומרצים לאורך שנים.

הזכאים לכתבי ההתחייבות מכוח הסכם מרץ 2012 (המתווספים על כתב המינוי, שיוסיפו גם הם להינתן למועסקים בקמפוס) הם חברי הארגון השייכים לאחת מן הקבוצות הבאות:

דוקטורנטים:
1. העסקתו של דוקטורנט תיעשה בכתב התחייבות ל-2 תקופות של שנתיים. במידה והדוקטורנט נאלץ להמשיך וללמוד בשנה החמישית, יונפק לו כתב-מינוי לשנה אחת.
2. ההתחייבות של האוניברסיטה כלפי הדוקטורנטים היא להיקף משרה (כמובן שהיקף המשרה בכתב ההתחייבות לא יכול לרדת מ - 25%, שהם המינימום לפיו מותר להעסיק דוקטורנטים).

עמיתי-הוראה ב':
1. עמיתי-הוראה ב' יקבלו כתב-התחייבות לתקופה של שנתיים באחת מבין שתי האפשרויות הבאות:
  א. אם לימדו באוניברסיטה בהיקף מצטבר של 12 שעות סמסטריאליות לפחות במהלך השנתיים או שלוש השנים האחרונות שקדמו להוצאת כתב ההתחייבות.
  ב. אם לימדו לפחות קורס אחד בשנה במהלך 5 שנים מתוך 6 השנים שקדמו להוצאת כתבי-התחייבות (ובמילים פשוטות – מי שלימד קורס אחד לפחות במשך 5 שנים מאז שנה"ל תשס"ז, כולל תשס"ז).
2. כתב ההתחייבות של האוניברסיטה כלפי עמיתי-הוראה ב' הוא כתב-התחייבות ללמד קורסים ספציפיים.

קבוצות מיוחדות:
מורים לשפות בחוזים מיוחדים; מורים לאמנות; מורים במסלול המקביל הזוטר; ועמיתי-הוראה שאינם עמיתי-הוראה ב' – מועסקים אלו יקבלו כתב-התחייבות לשנתיים, וזאת בתנאי שלימדו באוניברסיטה ברציפות במהלך 5 השנים שקדמו להוצאת כתב ההתחייבות ביחידה האקדמית בהיקף של 30% משרה ומעלה.


*שימו לב כי ההתחייבות ארוכת-הטווח נכנסה לתוקף בשנת הלימודים שלאחר חתימת ההסכם, כלומר החל משנת הלימודים תשע"ג, ועל כן כתבי-ההתחייבות המונפקים לכם בימים אלה כוללים התחייבות לשנת הלימודים תשע"ג – תשע"ד.

אנו שמחים לחתום את תשע"ג במהלך מעודד, חיובי והוגן מעין זה, ומאחלים לכם ולמשפחותיכם
שנה טובה ומבורכת.


שלכם,
בברכת שנה טובה
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר.

שנה טובה תשעד