AddThis Social Bookmark Button

זכויות בסיום העסקה ועודשלום לכולם,

1. בימים אלה נערכת האוניברסיטה לקיצוץ רוחבי של 3% בתקציבי הפקולטות, קיצוץ אשר עלול לכלול בין השאר צמצום בהיקף ההוראה העלול לפגוע בחברות ובחברי הארגון המועסקים. כמובן שהארגון יתנגד לכל פגיעה בהוראה ויפעל למניעתה. על כן, במידה והעסקתכם הופסקה בניגוד לצפוי, אנא פנו אלינו.

2. כמו כן, הארגון תומך במאבקו של ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה העברית, הנאבק בקיצוץ קשה בפקולטה למדעי הרוח ואיום בפיטורין של עשרות מועסקים בפקולטה. 

3. ואם כבר בסיום העסקה עסקינן - אם סיימתם את תפקידכם באוניברסיטה ובמידה ואינכם צפויים להיות מועסקים בשנה הבאה, מכל סיבה שהיא, שימו לב כי אתם מקבלים את כל הזכויות המגיעות לכם.
ריכזנו עבורכם בקצרה במייל זה את עיקרי הזכויות המגיעות לכם בעת פיטורין:

1.   הודעה מוקדמת - על פי חוק, זכאי כל עובד להודעה מוקדמת לפני פיטורין. בנוסף, לפי הסכמי השכר עם ארגוני הסגל האקדמי הזוטר, במידה ובוטל קורס וניתנה לעובד הודעה על הביטול בתקופה שבין חודש לפני פתיחת סמסטר (לגבי סמסטר א' - קורס שבוטל החל מה- 15.9) עד חודש לאחר פתיחת הסמסטר - ישולם לו פיצוי מיוחד בגובה של שכר עבודה עבור חודש אחד. אם הקורס בוטל חודש לאחר פתיחת הסמסטר - ישולם פיצוי מיוחד בגובה של שני חודשי משכורת בגין הקורס שבוטל.

2. זכות השימוע - זכות השימוע הינה זכות יסוד של העובד המחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע טענותיו בפני מעסיקו, בטרם יפוטר או ישונו לרעה תנאי העסקתו. זכותכם להגיע לשימוע בליווי נציג הוועד. אם רצונכם בליווי כזה – פנו אלינו.

3. פיצויי פיטורין- פיצויי פיטורין מגיעים לעובד שפוטר לאחר שהועסק 12 חודשים ומעלה, ללא הפסקות של למעלה משישה חודשים. משמעות הדבר היא שמאסטרנטים, דוקטורנטים ועמיתי-הוראה זכאים לפיצויי פיטורין גם אם עבדו סמסטר יחיד בשנה לפחות שנתיים ברצף (פעמיים בסמסטר א', או פעמיים בסמסטר ב').

4.   תום כתב-מינוי - מדובר בפיטורין לכל דבר ועניין.

5. קרן קשרי מדע - אם אתם דוקטורנטים או מרצים במסלול המקביל ובסיום העסקתכם לא ניצלתם את כל כספי הקרן, באפשרותכם לפדות את שארית הקרן בניכוי מס, או להקפיאה במידה ואתם צפויים לשוב ולעבוד באוניברסיטה. אם ברצונכם לפדות את הקרן פנו למדור נסיעות וזכויות אקדמיות: 03-6406217/9684.

פרטים נוספים, לרבות שימור זכויות פנסיוניות, ביטוח בריאות והגנה על זכויותיכם בעת סיום העסקה, תוכלו למצוא. באתר הארגון כאן.

4הנהלת הארגון מבקשת להפנות את תשומת לבכם לשני מסלולי מלגות (מלגות לדוקטורנטים ומלגות לפוסטיםמסגרת תכנית שמממן משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל. אתם מוזמנים להגיש מועמדות

אנו מאחלים לכם חופשה נעימה,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר.