AddThis Social Bookmark Button

אסיפה שנתית של ארגון הסגל האקדמי הזוטר


חברות וחברי ארגון יקרים,

כמדי שנה, אנו קרבים למועד האסיפה השנתית הכללית של הארגון ולבחירות לממלאי-התפקידים.

האסיפה הכללית תיערך ביום ג', ה-11 ביוני, בשעה 12:00 באולם 100 ע"ש כגן בפקולטה למשפטים.

על-פי הקבוע בתקנון הארגון, במסגרת האסיפה ייערכו הבחירות לוועד הארגון, ליושב/ת-הראש, לוועדת הביקורת ולנציגי ארגון הסגל בסנאט.

בנוסף, ייסקרו בקצרה הישגי הארגון בשנת הפעילות החולפת, וייפרסו ההיערכות, היעדים והמטרות לקראת שנת הלימודים והפעילות הבאה שתבוא עלינו לטובה.

לידיעתכם, ועד הארגון הוא גוף המקיים דיונים בנושאים המרכזיים בארגון, שותף לניהול משאים-ומתנים למול רשויות האוניברסיטה, ומקבל החלטות אותן מבצעים יו"ר וסיו"ר הארגון בשיתוף ובהתייעצות עם צוות הנהלת הארגון. חברי הארגון משתפים מנסיונם ברחבי האוניברסיטה וביחידות האקדמיות השונות, ויכולים לקדם הן ענייניהם של חברות וחברים בסוגיות הרלוונטיות לפקולטה זו או אחרת, והן את ענייני הארגון באוניברסיטה ככלל. 

ועדת הביקורת והנהלת הארגון מבקשות לעדכן את החברים המעוניינים להציע מועמדותם למי מבין התפקידים, ובכפוף להוראות התקנון, למלא טופס הגשת מועמדות מלא (מצ"ב) עד ליום ה' ה-6/6.
את הטופס ניתן להגיש פיזית במשרדי הארגון בשעות הקבלה, או להעבירו במייל ל- 
segel@zutar.org.il

עוד על סדר-היום:
א. דו"ח סיכום פעילות ועד הארגון היוצא לשנה"ל תשע"ג (2012-2013) מפי יושב-ראש הארגון, עומר אלוני;  
ב. דו"ח ועדת ביקורת, מפי חבר ועדת ביקורת, אייל בר-חיים; 
ג. אישור מאזן הארגון, מפי גזברית הארגון, כרמל בלנק;  
ד. הצעה לשינוי סעיפים 12 (ו) ו-12 (ז) לתקנון הארגון;  
ה. שונות. 


הוועד קורא לכל חברי הארגון השנה (סמסטר א', ב' או קיץ) ומזמינם לממש את זכותם הארגונית להצביע ו/או להציע את מועמדותם.  
טופס מועמדות לרשותכם כאן.

 
בברכה, 
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל-אביב

 
ארגון עובדים 2