AddThis Social Bookmark Button

אסיפת הסברה בטרם השבתת לימודים


אסיפת הסברה בטרם השבתת לימודים

שלום לחברות ולחברי הארגון,
אנו מצטערים לעדכנם כי טרם נפתרו הסוגיות העומדות במוקד סכסוך-העבודה שהוכרז באסיפה המיוחדת בתאריך 10.4.2013.

כזכור, הסוגיות שבמוקד הסכסוך הן:
1. העסקת עוזרי-הוראה בשכר לפי מטלות;
2. דרישת המוסד ליצירת דפוס העסקה וחישוב שכר חדש עבור עוזרי הוראה שאינם פרונטאליים;
3. מעבר מכתבי-מינוי שנתִיים לכתבי מינוי-סמסטריאליים;
4. אי-תיקון מקרים של תגמול חסר והערכת חסר של עבודת חברי ארגון;
5. הלנת שכר;
6. סירוב להכניס נציג של הסגל האקדמי הזוטר לסנאט הקטן באוניברסיטה;
7. סירוב לנהל מו"מ עם הארגון כנציגם של מורים במכינה הקדם-אוניברסיטאית;
8. עיכוב בלתי-סביר ביישום הסדרי הביטחון התעסוקתי;
9. פגיעה בזכויות הקיבוציות של חברי הארגון ובזכותם להיות מיוצגים על ידי הארגון.

ועד הארגון עורך פגישות שוטפות עם הנהלת האוניברסיטה, אך לצערנו, טרם הגענו לפתרון מוסכם שכן בבחינת הצעותיה של ההנהלה שהונחו עד כה לפנינו מסתבר כי אנו הולכים צעד קדימה ושניים אחורה.

אי לכך, אנו מכריזים על כינוס אסיפת הסברה ביום ד הבא 8.5,
בשעות 12:00-14:00 האסיפה תתקיים בבניין נפתלי (הפקולטה למדעי החברה)
מיקום מדוייק יפורסם בהמשך.


במהלך אסיפת ההסברה לא יתקיימו לימודים בפקולטה למדעי-החברה, וזאת כדי לאפשר לחברי הארגון להיות נוכחים ולשמוע על הנושאים שבמחלוקת.
במידה וימצא פתרון הוגן למחלוקות עד אז, נשמח לעדכן אתכם.

בואו לקחת חלק במאבק!ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר