AddThis Social Bookmark Button

אסיפה כללית מיוחדת - הכרזה על סכסוך עבודה


חברות וחברים שלום,

במהלך השנה שחלפה, מאז נחתם הסכם השכר האחרון, עסק הארגון ביישום ההסכם ובמאבק בהפרות שונות של ההסכם מצד האוניברסיטה. לצערנו, לאחרונה נתקלנו בניסיונות האוניברסיטה לכרסם במעמד הסגל שלנו, להפר את הסכמי השכר הקיימים ולשנותם וכן בניסיון לייצר דפוסי העסקה חדשים ופוגעניים לעוזרי הוראה. ניסיונותינו הרבים להסדיר נושאים אלו מבלי שיהיה צורך באיום בהפעלת צעדים ארגוניים לא צלחו, ולכן בלית ברירה עלינו להכריז על סכסוך עבודה, כצעד ראשון במאבק.
עיקר המחלוקת כרגע הוא סביב שתי סוגיות חמורות הרווחות בעיקר בפקולטה למדעי החברה:
• ניסיון האוניברסיטה להעסיק עוזרי-הוראה בתקן חדש ופוגעני, בתשלום שעתי וללא מתן זכויות כנדרש;
• תשלום חסר לעוזרי-הוראה, המועסקים שעות רבות מעבר לשכר שמשולם להם.
סוגיות חמורות נוספת הן סירוב האוניברסיטה לפתור את חוסר הביטחון התעסקותי המתמשך במכינה הקדם-אוניברסיטאית, וכן גרירת הרגליים בקידום הביטחון התעסוקתי שהובטח לחברי הסגל הזוטר בהסכם 2012 בדמות כתבי התחייבות או חוזים ארוכי טווח.

אי לכך, ביום רביעי, 10/4, בין השעות 12:00-14:00 תיערך בכתה 004
בבניין נפתלי (הפקולטה למדעי-החברה) אסיפה כללית מיוחדת.

במהלך האסיפה, תינתן סקירה על האירועים האחרונים והסוגיות שבמחלוקת ויתקיים דיון על הצעת הוועד להכריז על סכסוך עבודה.

השתתפותכם חיונית!
שיתוף-פעולה וסולידאריות הם תנאי להצלחת המאבק.

בברכה,
ועד הסגל האקדמי הזוטר