AddThis Social Bookmark Button

זוטר, לא פראייר! שנת הלימודים לא תפתח!

zutar-banner-home

מי אנחנו?

 • בארגון חברים עוזרי הוראה (מאסטרנטים) ואסיסטנטים (דוקטורנטים), עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, מורים במסלול מקביל ומלגאים.
 • מטרתו של ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת תל אביב לדאוג לחבריו לשכר הוגן, זכויות סוציאליות וביטחון תעסוקתי.
 • הארגון משתמש בכוח הקיבוצי על מנת לשפר את תנאי ההעסקה של חבריו ע"י משא ומתן וכן דואג לקיום ההסכמים והזכויות החוקיות מצד האוניברסיטה בימי שגרה.
 • הארגון מונה כ-5,000 חברים וחברות. מדובר בארגון העובדים והעובדות הגדול בקמפוס שנושא במרבית נטל ההוראה והמחקר באוניברסיטה.

מה הרקע?

 • בשנת 2014 תם תוקפו של ההסכם הקיבוצי האחרון שנחתם בין האוניברסיטאות לארגוני הסגל האקדמי הזוטר בארץ.
 • לאחר מו"מ ארצי אינטנסיבי שנמשך שנה וחצי, נשיא ומנכ"ל אוניברסיטת תל אביב ניסו לשפר עמדות על ידי קיום פגישות חשאיות עם ארגוני סגל אקדמי זוטר באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטה העברית, במטרה לכפות הסכם זה בסופו של דבר גם עלינו.
 • זהו אופן התנהלות מביש הפוגע באמון בסיסי הנדרש לקיום יחסי עבודה תקינים שאינו מכבד את האוניברסיטה ואת העומדים בראשה ולא נוכל להסכים לו בשום אופן.
 • במשך ארבעה חודשים האוניברסיטה מסרבת להיפגש איתנו; במקביל, הם מנסים ללחוץ עלינו לחתום על הסכם בעייתי ביותר שגובש מאחורי הגב שלנו.

בבר אילן ובאוניברסיטה העברית חתמו על הסכם, מה הבעיה איתו?

 • ההסכם מרע את המצב הנוכחי, סעיפים שונים בו עלולים לעלות לחברי הארגון מאות שקלים בחודש.
 • ההסכם עומד בניגוד לחוקי העבודה וכולל הימנעות מתשלום עבור ימי מחלה, אבל, תאונה, מצב ביטחוני ועוד.
 • העלייה בשכר פוצלה למנות קטנות מאוד שמועד סיומן נדחה ל-2023.(!)
 • רק כ-%5 מעמיתי ההוראה יזכו בביטחון תעסוקתי; את השאר ניתן יהיה לפטר באופן שרירותי.
 • תתקצר התקופה עבורה משולמים דמי נסיעה, מהמצב הנוכחי של שישה חודשים עבור סמסטר לתקופה של ארבעה חודשים.
 • אין התייחסות למעמד המורים במסלול המקביל, המורים מן החוץ או המלגאים.

מה אנחנו דורשים?

 • כניסה מיידית למשא ומתן מקומי.
 • הגדלת הביטחון התעסוקתי ליותר עמיתי הוראה; אלו מרצים בעלי תואר דוקטור, חלקם מלמדים עשרות שנים;
 • לא יתכן שיפוטרו ללא התראה וללא סיבה ברורה ללא סיבה ברורה.
 • העלאה משמעותית של שכר המסטרנטים הנמוך משכר המינימום, וצמצום הפער בינו לבין שכר הדוקטורנטים.
 • שיפור מצבן של קבוצות מרצים המועסקים באופן שונה מעמיתיהם על עבודה זהה:
 • מורים מן החוץ המועסקים רק 4 חודשים בסמסטר וחסרים זכויות סוציאליות.
 • מרצים במסלול המקביל המקבלים שכר כשל דוקטורנטים עבור מספר כפול של שעות הוראה.
 • הוספת דמי מעונות להורים לילדים קטנים, בהתאם להסכמים המקובלים במשק.
 • הודעות על פיטורין תשלחנה במועד שלא יאוחר מה-5.1.
 • השוואת תנאי העסקה למי שמלמדים בסמסטר קיץ ובתוכניות החוץ תקציביות.