AddThis Social Bookmark Button

אסיפה כללית

שלום לכל חברות וחברי הארגון,
כפי שהוחלט בישיבת הוועד מיום ב', ה – 19/1/2015, ובהתאם לסעיף 9 ב'(1) וסע' 10(ג) לתקנון הארגון, אנו מזמינים את כל חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר לאסיפה כללית מיוחדת אשר תערך ביום ב' ה- 9.2.15 באולם ונצואלה בנין שרת, חדר 527, בשעה 14:00
האסיפה מתכנסת על מנת לדון בהתפתחויות האחרונות במו"מ עם האוניברסיטה בנוגע להחלטתה של הנהלת האוניברסיטה לסגור את המכינה. כמו כן תידון האפשרות של נקיטת צעדים ארגוניים חריגים, לרבות שביתה כללית המקיפה יותר ממורי פקולטה אחת ואינה מוגבלת בזמן.
הוועד מזמין את כל חברי הארגון להשתתף באסיפה ולהיות מעורבים בדיון ובהצעת ההחלטה שתועלה להצבעה.
בהתאם לתקנון הארגון, הקוורום הנדרש במסגרתה של אסיפה זו הינו במתכונת הקוורום הנדרש לאסיפה כללית שנתית; קרי, 1/3 מחברי הארגון, ובאם לא נמצא קוורום כזה בשעת פתיחת האסיפה, תכונס כעבור רבע שעה באותו מקום אסיפה שנייה, שתהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.

נוכחותכם חשובה לנו!!!