AddThis Social Bookmark Button

מחשבוני שכר

חדש  - מחשבונים באתר הארגון

לנוחיותכם, הוספנו באחרונה לאתר הארגון ממחשבוני שכר ייעודיים לסגל האקדמי הזוטר,
מחבונים ואלו יסייעו לכם בחישוב מדויק ככל הניתן של היקף משרתכם, הוותק והשכר.

כל המידע הנמצא באתר (לרבות המחשבונים) הינו לרווחתם ושימושם של חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב, והאמור בו אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או ביטוחי ו/או אסמכתא, אלא כלי עזר בלבד. למידע מוסף אנא פנו לשירות משרדי הארגון.