AddThis Social Bookmark Button

חדשות בנוגע לקרן קשרי מדע

חדשות טובות לדוקטורנטים שהם גם מלגאים וגם מועסקים:
בעקבות לחצי הארגון, החל מאוקטובר 2013 האוניברסיטה ביטלה את הקיזוז האוטומטי בין תקציב הנסיעות לחו"ל המוקצה למלגאים לבין קרן קשרי המדע האישית המוענקת למועסקים מתוקף הסכמי השכר.
משמעות הדבר: יש לכם 1000$ לנצל לנסיעות לכנסים כמלגאים, ואחריהם עוד כספים הנצברים לטובתכם כמועסקים בהתאם לאחוז ההעסקה.
הבהרה: את כספי קרן קשרי המדע למועסקים ניתן לצבור ולפדות בסוף הדוקטורט אם לא השתמשתם בהם. לעומת זאת כספי תקציב הנסיעות למלגאים אינם נצברים ואינם ניתנים לפדיון בסוף התקופה. השתמשו בהם קודם!