AddThis Social Bookmark Button

הסכם השכר

תנאי העסקה של חברי הסגל האקדמי הזוטר נגזרים מהחוק, מצווי הרחבה, מהסכמי העבודה ומתקנון האוניברסיטה (על פי סדר חשיבות זה).

בין הארגון והאוניברסיטה שלושה הסכמי שכר מרכזיים, הראשון מסדיר את העסקתם של דוקטורנטים (אסיסטנטים ומדריכים) ומסטרנטים (עוזרי הוראה), השני מסדיר את העסקתם של מסטרנטים (עוזרי הוראה) ושל מורים שאינם סטודנטים (עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, מורים במסלול המקביל וכו') והשלישי הוא הסכם השכר שהושג במסגרת המאבק האחרון הנוגע לסוגיות רבות כגון תוספות שכר לסגל האקדמי הזוטר ובטחון תעסוקתי.

  • להסכם השכר הקיבוצי משנת 2000 לחצו כאן.
  • לצפיה בהסכם השכר משנת 2008 לחצו כאן. נספחים להסכם המקומי תמצאו כאן.
  • לצפייה בהסכם השכר משנת 2012 לחצו כאן
  • לצפייה בנספח המקומי להסכם השכר משנת 2012 לחצו כאן
  • לצפייה בנספח סיכום פגישה בנושא עקרונות יישום תוספת פרונטלית משנת 2012 לחצו כאן

גובה השכר מעודכן לפי טבלאות ות"ת המעודכנות מעת לעת בצמוד לשכר הסגל האקדמי הבכיר.

הוראות נוספות לתנאי העסקה מופיעות בתקשי"ר של נציבות שירות המדינה.