AddThis Social Bookmark Button

לוחות שכר

לוחות שכר אוניברסיטאות

בהתאם להסכמי השכר החדשים לשנת 2012 רצ"ב לוחות שכר מועדכנים עבור חברי הסגל האקדמי הזוטר.

ללוחות השכר לחצו כאן