AddThis Social Bookmark Button

ביטוח בריאות


במסגרת המאמץ לשיפור רווחת חברי וחברות הארגון ועל מנת להבטיח לחברי/ות הארגון ולבני משפחותיהם כיסוי רפואי הולם, יצא הארגון במכרז בין חברות הביטוח לקבלת הצעות לביטוח בריאות קולקטיבי עבור חברי הארגון ובני משפחותיהם. תוכנית הביטוח נוסחה ע"י יועץ לביטוח בריאות בלתי תלוי מטעם הארגון אשר גם בדק את ההצעות שהתקבלו.
במכרז זכתה חברת הראל, לשעבר דקלה.


פרטים כלליים על התוכנית :

התוכנית כוללת שני רבדים: רובד בסיס ורובד רשות כאשר ברובד הרשות קיימת בחירה בין שני מסלולים: משלים שב"ן או מורחב.

התכנית עבור העובד/ת ובני משפחה הינה וולונטרית ובהתאם לבחירת העובד/ת.

1. 'בריאות חובה'

משולם באמצעי גביה אישי (בכרטיסי אשראי)
התוכנית באה לספק כיסוי ביטוחי בסיסי המכסה:

 1. השתלות, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל.
 2. תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות.
 3. התייעצות עם רופאים ורופאות מומחים במקרה של מחלה קשה.        
 4. חוות דעת נוספת בחו"ל.

2. בריאות משלים לשב"ן' :

תוכנית זו נועדה לחברי וחברות ארגון ולבני משפחותיהם המבוטחים בביטוחים המשלימים של קופות החולים ונוסחה במטרה למנוע כפילויות מיותרות, התוכנית כוללת:
 1. השלמה של הכיסויים בעבור ניתוחים בתוכנית הקופות לרמה פרטית.
 2. אובדן כושר עבודה לאחר ניתוח, פיצוי בגין ימי אשפוז.
 3. בדיקות אבחוניות, כיסוי ייחודי לילדים וסטודנטים ויעוץ פסיכולוגי.
 4. טיפולים שלא מכוסים בסל הבריאות.

3. 'בריאות מורחב' : 

תוכנית זו נועדה לחברי ארגון ולבני משפחותיהם שאינם מבוטחים בביטוחים
המשלימים של קופות החולים.או למעוניינים בכיסוי מלא ללא תלות בקופת החולים. בנוסף לכיסויים המופיעים בתוכנית 'בריאות משלים  לשב"ן', התוכנית כוללת:

 1. כיסוי מלא לניתוחים ברמה הפרטית וללא תלות בקופ"ח.
 2. אובדן כושר עבודה לאחר ניתוח, פיצוי בגין ימי אישפוז.
 3. התייעצות עם מומחים, רפואה משלימה ויעוץ דיאטטי, התעמלות שיקומית, מנוי למשדר קרדיולוגי.
 4. בדיקות לנשים בהריון, בדיקות גנטיות, טיפול פוריות והפריה חוץ גופית.
 5. בדיקות אבחנתיות, כיסוי לילדים סטודנטים ויעוץ פסיכולוגי.
 6. טיפולים שלא מכוסים בסל הבריאות.

להלן טבלה מסכמת של דמי הביטוח החודשיים לחברי ארגון ובני משפחותיהם במסגרת ההעסקה באוניברסיטה ולאחריה: (צמוד למדד שפורסם ב-15.7.18)
 
גיל המבוטח

בריאות חובה

בריאות משלים לשב"ן

בריאות מורחבחבר סגל

פורש

חבר סגל

פורש

חבר סגל

פורש

ילד עד גיל 19

4

8

10

16.9

19.03

21.15

20-54

15 22

30.5

41.3

61.4

80.6

55 ומעלה

15

22

43.55

80.6

89.6

208.5

 

ההצטרפות ל'בריאות משלים', ול'בריאות מורחב' היא אישית והתשלום בעבור חבר/ת הארגון ובני משפחתו/ה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע ישירות לחברת הביטוח.


ההסכם מאפשר לחברי ארגון להמשיך את תוכנית הביטוח גם אחרי סיום עבודתם באוניברסיטה בעלות נמוכה באופן משמעותי משניתן להשיג באופן עצמאי.


חברי וחברות ארגון אשר הינם מלגאים מקבלים בסיבסוד מלא (ללא כל עלות מצידם) את רובד "בריאות חובה" כל עוד הינם מלגאים. ברגע שיפסיקו להיות כאלה, גם הביטוח יסתיים, אלא אם ירצו אחרת. בנוסף הם יכולים להצטרף לכל אחת מהתוכניות על בסיס אישי בתעריף מועסקים בהתאם למעמדם.מצטרפים חדשים ושאלות כלליות בנוגע לפוליסה, ניתן לפנות להראל חברה לביטוח.


על המעוניינים/ות לחתום אקטיבית על הצטרפות להסדר הביטוחי.
שימו לב, מי מכם שהוא/היא מועסק/ת חדש/ה ולא ימלאו את הטופס, לא יכוסו בביטוח, גם במידה ומופרש לו/ה כסף מתלוש השכר.

נא מלאו את הטופס המצ"ב.
יש לשלוח העתק ל qlqtiv1@harel-ins.co.il או לפקס 03-7348178 בחברת הראל,
ובנוסף גם לרפרנט השכר של הפקולטה אליה אתם שייכים. רשימת הרפרנטים מצורפת כאן.
שאלות בנוגע לפוליסה ובירורים שונים, ניתן לפנות למוקד או שירות הלקוחות 03-7547010, 03-6145555.

לנוחיותכם מצ"ב לינק לאזור האישי באתר הראל:  https://www.harel-group.co.il/Pages/default.aspx?LoginOriginatingAction=PersonalInfoPage&isshowlogin=true&Source=%2fpersonal-info%2fmy-harel%2fPages%2fclient-view.aspx&Type=PortalOTP
למען השקיפות נקדים ונאמר כי לצורך הזדהות ראשונית בלבד בכניסה לאזור האישי יש להזדהות ע"י תאריך הנפקת ת.ז. או פרטי כרטיס אשראי על שמו של המבוטח.