AddThis Social Bookmark Button

פטור משכ"ל

סטודנטים באוניברסיטת תל אביב מחויבים בתשלום שכר לימוד, תשלומים נלווים ודמי רווחה.
מידע על גובה ואופן התשלום ניתן למצוא בתקנון שכר הלימוד של האוניברסיטה.

פטור משכר לימוד

פטור משכר הלימוד ניתן בהתאם להנחיות בנושא המופיעות בתקנון האוניברסיטה:
 • מלגאים - אם אתם מקבלים מלגת קיום חודשית אתם זכאים לפטור מלא מתשלום שכר לימוד בלימודים לתואר בעבורו אתם מקבלים מלגה. הפטור יינתן אוטומטית כחלק מהמלגה, ואיננו כולל תשלומים נלווים.
   
 • מועסקים – זכאים ברוב המקרים לפטור משכר לימוד על לימודיהם באוניברסיטה בהתאם לפירוט המופיע להלן. הפטור חייב במס כהטבת מעסיק.

  • עוזרי הוראה (תואר ראשון)  אינם זכאים לפטור משכר לימוד.
  • עוזרי הוראה (מסטרנטים) – זכאים לפטור בהיקף כפול מממוצע אחוז העסקתם השנתי, הפטור תקף גם לגבי שכר לימוד לתואר ראשון נוסף הנלמד במקביל לתואר השני. הפטור חייב במס כהטבת מעסיק.
  • אסיסטנטים ומדריכים (דוקטורנטים) – במידה ומועסקים ב-50% משרה ומעלה זכאים לפטור בהתאם לאחוז המשרה, ע"פ נוהל פטור משכר-לימוד הרגיל באוניברסיטה. בנוסף, במידה וההעסקה היא מתחת ל-50% משרה, ואם הם אינם מלגאים, הם זכאים להחזר רטרואקטיבי בתלוש המשכורת של 50% משכר הלימוד. ההחזר מתבצע בחודשי הקיץ (לרוב בחודש יולי).  
    
 • עובדים במסלול המקביל – זכאים לפטור בהתאם לאחוז המשרה.

פטור משכר לימוד למועסקים הוא הטבה שחייבת במס. זקיפת שכר הלימוד לצרכי מס נעשית בחודשים נובמבר, ינואר, מרץ, מאי, ויולי. לכן, בחודשים אילו תשלמו מס גבוהה יותר, וכתוצאה מכך המשכורת שתקבלו נטו תהיה נמוכה מהרגיל.

קרובי משפחה/בני זוג -  בני זוג וילדיהם של אסיסטנטים, מדריכים ועובדים במסלול המקביל המועסקים ב-50% משרה ומעלה, זכאים גם הם לפטור דומה משכר לימוד. לצורך קבלת הפטור עליכם לפנות בבקשה למדור שכר לימוד במרכז למרשם. הפטור חייב במס כהטבת מעסיק.

פטור מאבטחה

אסיסטנטים, ומדריכים זכאים לפטור מאבטחה ללא קשר לאחוז ההעסקה. עוזרי ההוראה זכאים לפטור מאבטחה השווה לאחוז הפטור משכר הלימוד. הפטור חייב במס כהטבת מעסיק.
ראו בהסכם הקיבוצי משנת 2008, סעיף 27.

אי תשלום תשלומי רווחה

תשלומי הרווחה הינם תשלומי רשות המועברים לדקאנט הסטודנטים ולאגודת הסטודנטים ומקנים זכאות למלגות סיוע ולהטבות שונות הניתנות על ידי גופים אלו. בכדי להימנע מתשלום דמי הרווחה עליכם להודיע על כך מראש למרכז למרשם.

חשוב לציין כי חברות באגודת הסטודנטים אינה מותנית בתשלום דמי הרווחה. בנוסף, אם הינכם מלגאים או מועסקים אתם זכאים להנחה ברישום למרכז הספורט גם ללא תשלום דמי הרווחה.