AddThis Social Bookmark Button

נקודת זיכוי במס הכנסה למסייים לימודיהם

נקודת זיכוי במס הכנסה למסיים לימודיהם

חלקכם עוזבים את עבודתכם באוניברסיטה עם סיום התואר. חשוב שתדעו כי תושב ישראל זכאי לחצי נקודת זיכוי ממס, אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה.

 

הטבה זו תחול לגבי יחיד שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ראשון, לתואר אקדמי שני או לתואר אקדמי שלישי ברפואה, ברפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי, וכן לעניין יחיד שסיים לימודי הוראה, לפי העניין, החל בשנת המס 2005.

 

מחצית נקודת הזיכוי תובא בחשבון במספר שנות מס שהן כמספר שנות הלימודים, אך לא יותר מ- 3 שנות מס עבור לימודי תואר ראשון ולא יותר מ- 2 שנות מס עבור לימודי תואר שני. הטבת המס תינתן החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו הלימודים.

 

מחצית נקודת הזיכוי תובא בחשבון עבור לימודים לתואר אקדמי ראשון אחד בלבד או לתואר אקדמי שני אחד בלבד, ורק לאחר שיומצא לפקיד השומה אישור על סיום הלימודים וזכאות סופית לתואר או לתעודה.