AddThis Social Bookmark Button

פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורין מגיעים לעובד שפוטר לאחר שהועסק 12 חודשים ומעלה, ללא הפסקות של למעלה משישה חודשים. משמעות הדבר היא שמאסטרנטים דוקטורנטים ועמיתי הוראה זכאים לפיצויי פיטורין גם אם עבדו סמסטר יחיד בשנה לפחות שנתיים ברצף, ומורים מהחוץ זכאים לפיצויי פיטורין אם הועסקו שני סמסטרים בשנה ולפחות סמסטר אחד נוסף בשנה העוקבת.

לתשומת לבכם:
פיצויי פיטורין אינם מגיעים למי שהתפטר מעבודתו למעט במקרים חריגים, לכן מכתב שבו אתם מודיעים על סיום העסקתכם עלול לשלול מכם את פיצויי הפיטורין.

 
גובה פיצויי הפיטורין:
על כל שנת עבודה באוניברסיטה תקבלו פיצוי בגובה משכורת ממוצעת אחת באותה שנה.
או במילים אחרות גובה פיצויי הפיטורין יהיה 8.33% ממה שהשתכרתם באוניברסיטה עד כה.

על-פי חוק פיצויי פיטורין, פיצויי פיטורין מחושבים על פי משכורתו האחרונה של העובד, כפול שנות הוותק שלו.
עם זה, בחוק, בתקנות פיצויי פיטורין ובפסיקה, נקבעו הוראות שונות לקביעת המשכורת לעניין חישוב הפיצויים, בהתאם לנסיבות (למשל: מעבר ממשרה מלאה לחלקית, הפחתת שכר בסמוך למועד הפיטורין, ועוד).
אם בהלך העסקתכם עברתם מתקן לתקן פנו אלינו על מנת שנוודא שקיבלתם את מלוא הסכום המגיע לכם.


קבלת פיצויי הפיטורין:
החל משנת 2008 מופקדים 72% מפיצויי הפיטורין שלכם מופקדים למשמרת בקרן הפנסייה (בנוסף לכספי הפנסייה שלכם).
עם סיום העסקתכם באוניברסיטה באפשרותכם לבחור האם לפדות את את הסכומים שהופקדו לקרן על חשבון פיצויי הפיטורין, או לצרף אותם לחסכון הפנסייה שלכם.

אם בחרתם לפדות את פיצויי הפיטורין עליכם לבקש ממדור כוח אדם באוניברסיטה שני טפסים:
1. טופס 161 (טופס התחשבנות מס).
2. טופס סיום העסקה מהאוניברסיטה שממוען למגדל-מקפת ומציית את תקופת העבודה, אישור שהם משחררים את הכספים, חתימה וחותמת האוניברסיטה.
ניתן למלא טופס זה במזכירות הפקולטה או אצל הרפרנט. רשימת הרפרנטים לפי פקולטות מצורפת כאן. 

עם הטפסים האילו פנו למגדל בטלפון 03-9295888 על מנת לקבל יעוץ לגבי כדאיות פדיון פיצויי הפיטורין, והסבר לגבי פרוצדורת הפידיון.

ייתר כספי פיצויי הפיטורין, להם אתם זכאים, ישולמו לכם על ידי האוניברסיטה, כחודש לאחר קבלת המשכורת האחרונה.
נסיבות בירוקרטיות שונות מעכבות לעיתים את מועד תשלום פיצויי הפיטורין על ידי האוניברסיטה – התנהלות זו מנוגדת לחוק!
אם חל עיכוב בתשלום פיצויי הפיטורין שלכם אנא פנו אלינו.