AddThis Social Bookmark Button

תשלומי חובה

א. ביטוח לאומי וביטוח בריאות

גובה התשלום עבור ביטוח לאומי וביטוח בריאות משתנה בהתאם לשכר.
עבור חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק (4809 נכון ל  2010) התשלום הוא:
ביטוח לאומי: 0.4% מהשכר.
ביטוח בריאות: 3.1% מהשכר.
סה"כ: 3.5% מהשכר.

עבור חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק (4809 נכון ל  2010) התשלום הוא:
ביטוח לאומי: 7% מהשכר.
ביטוח בריאות: 5% מהשכר.
סה"כ: 12% מהשכר.

לפירוט התשלום באתר ביטוח לאומי לחצו כאן.
לעובדים בעבודה נוספת פרט לאוניברסיטה, מומלץ לעשות תיאום ביטוח לאומי בסוף השנה.
פרטים נוספים באתר ביטוח לאומי.


ב. מס הכנסה:
בפירוט זה אנו מביאים לידיעתם של חברות וחברי הארגון  מידע בנוגע לזכויותיכם מכוח הפקודה, ואפשר שחלקן רלוונטיות למי מהחברים.
שימו לב כי יש לערוך כל בירור נוסף ו/או מיצוי של זכויותיכם לכאורה למול רשות המסים או למול חשב השכר הרלוונטי ביחידתכם האקדמית. רשימת רפרנטים לפי פקולטות כאן.
אין בהודעה זו משום יצירת חבות מצדו של הארגון לנכונותם של הפרטים המצוינים בהמשך, וכי יש לוודא את הפרטים באתר מס הכנסה. 
מידע מפורט ופרטים נוספים, באתר מס הכנסה.

**שימו לב במיוחד לסעיף 3(1) – נקודת זיכוי בגין תואר אקדמי ראשון או שני, הרלוונטית למועסקים מבין חברי הארגון.

1. מדרגות מס לשנת 2013 מיגיעה אישית:

הכנסה חודשית שיעור המס הכנסה שנתית שיעור המס
עד 5,280 10% עד 63,360 10%
מ-5,281 עד 9,010 14% מ-63,361 עד 108,120 14%
מ-9,011 עד 14,000 21% מ-108,121 עד 168,000 21%
מ-14,001 עד 20,000 31% מ-168,001עד 240,000 31%
מ-20,001 עד 41,830 34% מ-240,001 עד 501,960 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
מס נוסף מעל 67,630 50% מס נוסף מעל 811,560 50%2. תיאום מס לעובד שעובד ביותר מעבודה אחת:
החל משנת המס 2009 מאפשרת רשות המיסים לערוך תיאום מס באמצעות האינטרנט של רשות המיסים.
עובדים המבקשים לערוך תיאום יכולים להגיש את הבקשה באמצעות המחשב וטופס התיאום ישלח אליהם בדואר.
את האישורים יש להעביר לרפרנט שלכם במשאבי אנוש. רשימת רפרטים כאן.
פרטים נוספים באתר מס הכנסה.


3. נקודות זיכוי במס הכנסה:
ריכזנו עבורכם חלק מנקודות הזיכוי הקיימות ע"פ חוק מס הכנסה:

1. נקודת זיכוי בגין תואר אקדמי ראשון או שני:
אדם תושב ישראל יקבל נקודת זיכוי אחת אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ראשון ומחצית נקודת זיכוי אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי שני ממוסד להשכלה גבוהה.
ניתן לקבל נקודות זיכוי לתואר ראשון במשך שלוש שנים ונקודות זיכוי לתואר שני במשך שנתיים.
אדם שקיבל תואר שלישי ברפואה או ברפואת שיניים זכאי אף הוא לנקודות זיכוי בהתאם לפקודת מס הכנסה.
* ניתן לקבל גם נקודות זיכוי עבור סיום לימודי מקצוע. פרטים נוספים באתר מס הכנסה.

עם סיום לימודיכם והשגתה של תעודת גמר לימודים (לתואר ראשון או שני), עליכם למלא טופס 119 באתר רשות המסים בלינק ההמצורף כאן. 
לאחר מילויו של הטופס, עליכם לשלוח אותו לחשב השכר שלכם (ולא לארגון הסגל).

2. זיכוי מס בגין תוספת פעילות רמה א':
ניתן לקבל זיכוי מס ממשכורתו הכוללת של חייל לרבות שוטר, סוהר, עובד שירות הביטחון בגין תוספת פעילות רמה א'. 

3. זיכוי מס לחייל משוחרר:
לחייל משוחרר יינתנו נקודות זיכוי לחייל משוחרר לתקופה של 36 חודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר (לפירוט בנושא הנ"ל יש לעיין בקטגוריה "חיילים משוחררים" באתר).

4. נקודות זיכוי בגין ילדים: 
הורים לילדים עד גיל 18 מקבלים נקודות זיכוי במס.
מצורף קובץ הסבר כאן. פרטים נוספים יש לברר מול מס הכנסה.

5. זיכוי במס לתושבים ביישובי ספר/פיתוח:
זיכוי במס יינתן לאדם בשיעורים שונים בהתאם ליישוב ולמקור ההכנסה.
רשימת היישובים ושעור ההנחה מפורסמים באתר של מס הכנסה.

6. זיכוי מס הכנסה לעולה חדש:
לעולה חדש תינתן הטבה במס במשך לתקופה של 42 חודשים הראשונים מאז עלייתו ארצה. מומלץ לברר פרטים במס הכנסה.

7. זיכוי מס בגין תרומות:
אדם שתרם סכום העולה על 380 ₪ בשנה יקבל זיכוי מס בשיעור 35% מסכום התרומה.
יש לציין שהזיכוי יינתן רק בגין תרומות למוסד מוכר.
  

הרצאה על תיאומי מס הכנסה וביטוח לאומי מפי רו"ח יהושע (שוקי) מיניביצקי.