AddThis Social Bookmark Button

טבלת הערכת שעות למתרגל - טבלת הערכת שעות למתרגל/ת

טבלת הערכת שעותהסכמי השכר קובעים מפתח לשעות עבודה נלוות להוראה: למשל עבור שעות קבלה, מענה למיילים, חיבור תרגילים ובדיקתם, ניהול אתר הקורס, תרגולי חזרה וכו'. מפתח זה הוא 2.75 שעות עבודה נלווית עבור כל שעת הוראה (למשל, אם עוזר הוראה/אסיסטנט מלמד שעתיים בשבוע, שהן 25% משרה, הוא אמור להשקיע בעבודה הנלווית עוד 5.5 שעות שבועיות). מדריכי מעבדה מקבלים 2 שעות עבודה נלווית.
במקרים בהם שעות העבודה בפועל לא תואמות את היקף המשרה שנקבע עבורן, הארגון פועל להגדלת אחוזי המשרה ולגמול רטרואקטיבי בהתאם. על כן, עִרכו רישום ובִדקו: אם אתם משקיעים זמן עבודה ניכר מעבר למה שנקבע בתקן – פנו אלינו ונסייע לכם. ראו טבלה.
הסגל האקדמי הזוטר  אוניברסיטת תל אביב