AddThis Social Bookmark Button

עמוד פנימי

שביתת הסגל האקדמי הזוטר מופסקת לאלתר ל-21 יום

הגענו לסיכום דיון עם ור"ה המסדיר את רוב הסוגיות הכלכליות עליהן נאבקנו.
בזמן זה נקיים מו"מ אינטנסיבי על יתר הדרישות, ובמיוחד סעיפי הביטחון התעסוקתי.
תודה על התמיכה של כל הפעילים. נמשיך לעדכן אתכם באמצעות רשימת התפוצה והפייסבוק.

תנאי העסקה של חברי הסגל האקדמי הזוטר נגזרים מהחוק, מצווי הרחבה, מהסכמי העבודה ומתקנון האוניברסיטה (על פי סדר חשיבות זה). תנאי העסקה של דוקטורנטים (אסיסטנטים ומדריכים) מעוגנים בהסכם קיבוצי משנת 2000, תנאי העסקתם של מסטרנטים (עוזרי הוראה) ועמיתי הוראה מעוגנים בהסכם השכר משנת 2008. גובה השכר מעודכן לפי טבלאות ות"ת המעודכנות מעת לעת בצמוד לשכר הסגל האקדמי הבכיר. הוראות נוספות לתנאי העסקה מופיעות בתקשי"ר של נציבות שירות המדינה.

לפניכם פרטים על מסלולי ההעסקה של החברים בארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב. בצד כל מסלול מובאים תקנון האוניברסיטה (מתוך אתר האוניברסיטה) ותקציר. ארגון הסגל האקדמי הזוטר עושה כל מאמץ שהתקציר יהיה מדויק וקריא. אם תמצאו בו אי דיוקים, אי בהירויות או פרטים חסרים אנא הודיעו לנו. בכל מקרה של סתירה בין תקנון האוניברסיטה או ההסכם הקיבוצי לנאמר בתקציר, הראשונים הם המחייבים. אנו ממליצים לכם לעיין במצגת המסבירה כיצד יש לקרוא את תלוש השכר.

דוקטורנטים הלומדים באוניברסיטת תל אביב - אסיסטנטים ומדריכים
תלמידים לתואר שלישי הלומדים באוניברסיטת תל אביב יועסקו אך ורק בתקן אסיסטנט (למתחילים) או מדריך (לבעלי הוותק).

לתקציר אסיסטנט/מדריך - לתקנון המלא (מאתר האוניברסיטה)

מסטרנטים ותלמידי תואר ראשון הלומדים באוניברסיטת תל אביב - עוזרי הוראה
תלמידים הלומדים לקראת תואר ראשון או שני באוניברסיטת תל אביב יועסקו כעוזרי הוראה (פרט לתלמידי תואר ראשון המועסקים בהיקף הנופל מ 32 שעות בסמסטר).

לתקציר עוזרי הוראה – שני מסמכים מסדירים את העסקתם של עוזרי ההוראה באוניבריסטה:  הסכם השכר 2008 בו מפורט תקנון ההעסקה המלא  ותקנון עוזרי הוראה.

מורים וחוקרים מקצועיים

א. עמיתי הוראה

כל אדם שהאוניברסיטה מעסיקה בתפקידי הוראה תרגול והדרכה אקדמאיים ואינו לומד\ת באוניברסיטת תל-אביב (אם המורה סטודנט\ית היא תועסק כעוזר\ת הוראה או אסיסטנט\ית). זאת בתנאי שהכנסתו מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה אינה עולה על 175% השכר הממוצע במשק, ושאינו מועסק כסגל בכיר במשרה מלאה במוסד אקדמי אחר. חריג למסלול זה הוא העסקה של מורים במסלול המקביל (ראו פירוט מטה).

לתנאי העסקתם של עמיתי הוראה ראו הסכם השכר משנת 2008. לצפיה בתקנון תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה. להוראות הגשת בקשות לקרן קשרי מדע.

ב. מורים מן החוץ

צורת העסקה שנועדה למורים שהאוניברסיטה אינה מקום עבודתם העיקרי.

יועסקו בתקן זה רק מורים אשר מרוויחים ממקום עבודה חיצוני, שאינו חלק ממערכת ההשכלה הגבוהה, למעלה מ 175% מהשכר הממוצע במשק (פרט לפנסיונרים).

לתקציר ממ"ה - לתקנון המלא (מאתר האוניברסיטה)

ג. מורים וחוקרים במסלול המקביל

מורים מקצועיים, מורי לשון ושפות, מורים במכינות, מורים בסדנאות ובמקצועות עזר, בשטחי מיומנות מקצועיים ובמסגרת הכשרה מעשית מועסקים כמסלול המקביל.

לתקציר המסלול המקביל  - לתקנון מורים - לתקנון חוקרים

פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורין מגיעים לעובד שפוטר לאחר שהועסק 12 חודשים ומעלה, ללא הפסקות של למעלה משישה חודשים. משמעות הדבר היא שמאסטרנטים דוקטורנטים ועמיתי הוראה זכאים לפיצויי פיטורין גם אם עבדו סמסטר יחיד בשנה לפחות שנתיים ברצף, ומורים מהחוץ זכאים לפיצויי פיטורין אם הועסקו שני סמסטרים בשנה ולפחות סמסטר אחד נוסף בשנה העוקבת.

לתשומת לבכם:
פיצויי פיטורין אינם מגיעים למי שהתפטר מעבודתו למעט במקרים חריגים, לכן מכתב שבו אתם מודיעים על סיום העסקתכם עלול לשלול מכם את פיצויי הפיטורין.

 
גובה פיצויי הפיטורין:
על כל שנת עבודה באוניברסיטה תקבלו פיצוי בגובה משכורת ממוצעת אחת באותה שנה.
או במילים אחרות גובה פיצויי הפיטורין יהיה 8.33% ממה שהשתכרתם באוניברסיטה עד כה.

על-פי חוק פיצויי פיטורין, פיצויי פיטורין מחושבים על פי משכורתו האחרונה של העובד, כפול שנות הוותק שלו.
עם זה, בחוק, בתקנות פיצויי פיטורין ובפסיקה, נקבעו הוראות שונות לקביעת המשכורת לעניין חישוב הפיצויים, בהתאם לנסיבות (למשל: מעבר ממשרה מלאה לחלקית, הפחתת שכר בסמוך למועד הפיטורין, ועוד).
אם בהלך העסקתכם עברתם מתקן לתקן פנו אלינו על מנת שנוודא שקיבלתם את מלוא הסכום המגיע לכם.


קבלת פיצויי הפיטורין:
החל משנת 2008 מופקדים 72% מפיצויי הפיטורין שלכם מופקדים למשמרת בקרן הפנסייה (בנוסף לכספי הפנסייה שלכם).
עם סיום העסקתכם באוניברסיטה באפשרותכם לבחור האם לפדות את את הסכומים שהופקדו לקרן על חשבון פיצויי הפיטורין, או לצרף אותם לחסכון הפנסייה שלכם.

אם בחרתם לפדות את פיצויי הפיטורין עליכם לבקש ממדור כוח אדם באוניברסיטה שני טפסים:
1. טופס 161 (טופס התחשבנות מס).
2. טופס סיום העסקה מהאוניברסיטה שממוען למגדל-מקפת ומציית את תקופת העבודה, אישור שהם משחררים את הכספים, חתימה וחותמת האוניברסיטה.
ניתן למלא טופס זה במזכירות הפקולטה או אצל הרפרנט. רשימת הרפרנטים לפי פקולטות מצורפת כאן. 

עם הטפסים האילו פנו למגדל בטלפון 03-9295888 על מנת לקבל יעוץ לגבי כדאיות פדיון פיצויי הפיטורין, והסבר לגבי פרוצדורת הפידיון.

ייתר כספי פיצויי הפיטורין, להם אתם זכאים, ישולמו לכם על ידי האוניברסיטה, כחודש לאחר קבלת המשכורת האחרונה.
נסיבות בירוקרטיות שונות מעכבות לעיתים את מועד תשלום פיצויי הפיטורין על ידי האוניברסיטה – התנהלות זו מנוגדת לחוק!
אם חל עיכוב בתשלום פיצויי הפיטורין שלכם אנא פנו אלינו. 


שימור זכויות

שימור זכויות
בסמוך לסיום העסקתכם, מסתיימת גם את חברותכם בארגון הסגל האקדמי הזוטר. ברצוננו להביא לתשומת לבכם כי כחברי ארגון נהניתם מהסדרים קיבוציים שונים בתנאים מועדפים שלהם זכאים ועדי עובדים, ושאינם זמינים ללקוח פרטי.  בכמה מהמקרים השיג הארגון את הסכמתו של נותן השירות להעניק את אותם התנאים המועדפים גם לחברי ארגון לשעבר.


א. קרן השתלמות
לארגון הסכם עם קרן "מגדל השתלמות", המציעה לחברי הארגון הנחה משמעותית בדמי הניהול שעומדים על 0.8% מהצבירה. כחלק מתנאי ההסכם, זכאים חברי הארגון להמשיך ולהפריש לקרן וליהנות מההנחה בדמי הניהול גם במקום עבודתם החדש לאחר סיום העסקתם באוניברסיטה.
ניתן לתאם פגישה עם נציג מקפת דודי לוין בטלפון 052-6843021 או במייל (עדיף) dudil@migdal.co.il
פרטים נוספים בקישור המצורף כאן.

ב. פנסיה
חברי הארגון מבוטחים בקרן הפנסיה מגדל-מקפת, ומשלמים דמי ניהול של 2% בדמי הניהול השוטפים ו- 0.25% מהצבירה (לעומת 6% ו-0.5% כנהוג) חברי הארגון יכולים להמשיך וליהנות מהטבה זאת גם לאחר סיום עבודתם באוניברסיטה.
ניתן לתאם פגישה עם נציג דודי לוין בטלפון 052-6843021 או במייל (עדיף) dudil@migdal.co.il
פרטים נוספים בקישור המצורף כאן.

ג. ביטוח בריאות
חברת דיקלה מבטחת את חברי הארגון העובדים באוניברסיטה בביטוח בריאות. חברי ארגון לשעבר זכאים להמשיך את הביטוח שלהם במחירים מוזלים, ללא תקופת אכשרה וללא הצהרת בריאות.
פרטים נוספים כאן.  נקודת זיכוי במס הכנסה למסייים לימודיהם

נקודת זיכוי במס הכנסה למסיים לימודיהם

חלקכם עוזבים את עבודתכם באוניברסיטה עם סיום התואר. חשוב שתדעו כי תושב ישראל זכאי לחצי נקודת זיכוי ממס, אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה.

 

הטבה זו תחול לגבי יחיד שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ראשון, לתואר אקדמי שני או לתואר אקדמי שלישי ברפואה, ברפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי, וכן לעניין יחיד שסיים לימודי הוראה, לפי העניין, החל בשנת המס 2005.

 

מחצית נקודת הזיכוי תובא בחשבון במספר שנות מס שהן כמספר שנות הלימודים, אך לא יותר מ- 3 שנות מס עבור לימודי תואר ראשון ולא יותר מ- 2 שנות מס עבור לימודי תואר שני. הטבת המס תינתן החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו הלימודים.

 

מחצית נקודת הזיכוי תובא בחשבון עבור לימודים לתואר אקדמי ראשון אחד בלבד או לתואר אקדמי שני אחד בלבד, ורק לאחר שיומצא לפקיד השומה אישור על סיום הלימודים וזכאות סופית לתואר או לתעודה.

הצטרפות לרשימת התפוצה

אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו על מנת לקבל עדכונים שוטפים על מאבקי הסגל הזוטר ועל זכויותיכם.


דואר אלקטרוני:
שם פרטי:
שם משפחה:

תתי-קטגוריות