AddThis Social Bookmark Button

הריון ומילואים


הריון ומילואים
לאחר משא ומתן ממושך עם הארגון, פרסמה הנהלת האוניברסיטה הנחיות לגבי הארכת מלגות כתוצאה מחופשת לידה ומילואים. מלגאים אשר נעדרו תקופת ממושכות כתוצאה מחופשת לידה או מילואים זכאים להאריך את משך מלגתם בהתאם להנחיות אלו.

הריון
נוהל התאמות והארכות מלגה לתלמידות-מחקר הרות ויולדות 
במהלך התקופה התקנית לתואר השני או השלישי

מי זכאי?
מלגאיות שהיו בחופשת לידה, או בחופשה לרגל קבלת ילד לאימוץ במהלך תקופת המלגה.
לפי הנוהל החדש (מצ"ב) מלגאית שיולדת לא תופסק מלגתה במהלך 14 שבועות, ואף תהיה זכאית להארכת תקופת מלגה נוספת למשך תקופה של עד 14 שבועות בגין כל לידה (במידה וטרם הגישה את התיזה/הדוקטורט).

אי הפסקת מלגה
למלגאים המפורטים לעיל לא תופסק הענקת המלגה בתקופה בה הפסיקו את המחקר בעקבות הלידה או האימוץ.

הארכת תקופת המלגה
פקולטות יאריכו את תקופת המלגה מעבר למשך המקובל באותה פקולטה, בהתאם לתקופת ההעדרות בעקבות ההריון והלידה (או האימוץ).
יודגש כי ההארכה אינה תלויה באישור המנחה והינה על חשבון האוניברסיטה (לא יורד מתקציבו של המנחה

הגשת הבקשה להארכה מלגה
יודגש כי ההארכה אינה תלויה באישור המנחה, וכי הפנייה למימוש הזכאות להארכה תוגש באמצעות מזכירוּת תלמידי-המחקר במיילים:  eitanh@tauex.tau.ac.il This e-mail address is being protected fromspambots. You need JavaScript enabled to view it. או vardam@tauex.tau.ac.il
או באמצעות מזכירוּת המלגאים בפקולטה שלכן (לפי בחירתכן).

אתן מוזמנות לפנות אלינו אם מתעוררות בעיות במימוש הזכויות המגיעות לכן.  segel@zutar.org.il

מילואים
נוהל התאמות והארכות מלגה למשרתים/ות במילואים
במהלך התקופה התקנית לתואר השני או השלישי

מי זכאי?
מלגאי/ת בתארים מתקדמים ששירתו במילואים לפחות 21 ימים בשנה ברציפות יהיו זכאים להארכת מלגה השווה לסך ימי המילואים שביצעו (במידה וטרם הגישו את התיזה/הדוקטורט).

אי הפסקת מלגה
למלגאים המפורטים לעיל לא תופסק הענקת המלגה בתקופה בה שרתו במילואים.

הארכת תקופת המלגה
פקולטות יאריכו את תקופת המלגה מעבר למשך המקובל באותה פקולטה, בהתאם לתקופת ההעדרות בעקבות המילואים.
יודגש כי ההארכה אינה תלויה באישור המנחה והינה על חשבון האוניברסיטה (לא יורד מתקציבו של המנחה)

הגשת הבקשה להארכה מלגה
יודגש כי ההארכה אינה תלויה באישור המנחה, וכי הפנייה למימוש הזכאות להארכה תוגש באמצעות מזכירוּת תלמידי-המחקר במיילים: eitanh@tauex.tau.ac.il This e-mail address is being protected fromspambots. You need JavaScript enabled to view it. או vardam@tauex.tau.ac.il
או באמצעות מזכירוּת המלגאים בפקולטה שלכן (לפי בחירתכם).

אתם מוזמנים לפנות אלינו אם מתעוררות בעיות במימוש הזכויות המגיעות לכם.
 segel@zutar.org.il This e-mail address is being protected fromspambots. You need JavaScript enabled to view it.כל המידע הנמצא באתר (לרבות המחשבונים) הינו לרווחתם ושימושם של חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב, והאמור בו אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או ביטוחי ו/או אסמכתא, אלא כלי עזר בלבד. למידע מוסף אנא פנו לשירות משרדי הארגון.